Aglomerácia Nitrianske Rudno - Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno - odkanalizovanie - oznámenie o začatí zisťovacieho konania

27.05.2024 11:45
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k)   zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, oznamuje začatie zisťovacieho konania v predmetnej veci. 
Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na internetovej adrese:
www.enviroportal.sk/sk/eia/
a tiež:
www.minv.sk/?zverejnovania_EIASEA_OUPD_OSZP
 
v prílohe informácia pre verejnosť
Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 písm. k)   zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, oznamuje začatie zisťovacieho konania v predmetnej veci. 
Zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na internetovej adrese:
www.enviroportal.sk/sk/eia/
a tiež:
www.minv.sk/?zverejnovania_EIASEA_OUPD_OSZP
 
v prílohe informácia pre verejnosť

 

súbor na stiahnutie   
(239kB)