Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves, Nitrianske Rudno - odkanalizovanie - zaslanie zámeru

17.12.2014 20:33

Navrhovateľ spoločnosť Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Banská Bystrica predložil Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov činnosti na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer Aglomerácia Nitrianske Rudno: Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno - odkanalizovanie. Uvedený dokument bol doručený na obecný úrad v Liešťanoch, kde je možné do zámeru nahliadnuť počas stránkových hodín do 8. januára 2015. Občania obce môžu doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie do 21 dní od doby, kedy boli o zámere informovaný (to znamená do 8. januára 2015).

 

dokument na stiahnutie

(545kB)
dokument na stiahnutie (prvá strana)

(1,5MB)