DOPRAVA: Verejnosť sa môže vyjadriť ku kvalite krajských ciest v dotazníku NKÚ

28.04.2014 18:18

Ku kvalite krajských ciest sa môže vyjadriť ktorýkoľvek obyvateľ Slovenska. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) totiž spustil na svojej internetovej stránke dotazník, kde môže svoju spokojnosť či nespokojnosť s krajskými cestami vyjadriť široká verejnosť. "Chcú aj prostredníctvom dotazníka zistiť názor širokej verejnosti na danú situáciu v oblasti regionálnej dopravy". Je to aj jedna z metód pri zhromažďovaní a vyhodnocovaní podkladov. V súčasnosti totiž NKÚ kontroluje až do konca júna výstavbu, opravu a údržbu ciest druhých a tretích tried. Zameriava sa najmä na používanie výnosov daní z motorových vozidiel na tieto cesty. Chce navrhnúť alternatívnu možnosť výberu a následného prerozdelenia výnosu z tejto dane medzi jednotlivé samosprávne kraje. Formou podobného dotazníka NKÚ oslovil aj Združenie cestných dopravcov Česmad Slovakia. "Vyplnené dotazníky poukážu na problémy a nedostatky, ktoré sú veľmi vážnou témou v našej spoločnosti a pomôžu aj pri navrhovaní opatrení na zastavenie trendu prehlbovania disproporcií medzi regiónmi". Aby sa zabezpečila porovnateľná kvalita ciest druhých a tretích tried v jednotlivých regiónoch Slovenska. V dotazníku môže verejnosť odpovedať napríklad na to, ako je spokojná s kvalitou týchto ciest, ich zimnou údržbou či dopravným značením, ktoré je na ich umiestnené. Alebo tiež, či sa danému človeku stala dopravná nehoda, ktorá bola zapríčinená poškodením cesty.

Dotazník:
https://www.nku.gov.sk/dotaznik-pre-uzivatelov-ciest-ii.-a-iii.-triedy-v-jednotlivych-regionoch-slovenska

 

ZMO HN