Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Hlinka a spol. - pozvánka

22.05.2024 17:56

Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Hlinka a spol. 

so sídlom 972 27 Liešťany 2/A

 

P O Z V Á N K A

Srdečne vás pozývame na zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov Hlinka a spol., ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2024, t.j. v sobotu o 15.OO hod., v kultúrnom dome v Liešťanoch, s prezentáciou od 14.00 hod. 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zhromaždenia 

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie, overovateľa zápisnice 

3. Správa o činnosti za rok 2023 

4. Správa dozornej rady o hospodárení za rok 2023 

5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2023 

6. Plánované práce na rok 2024 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Uznesenie 

10.Záver

Vrecko Ján, predseda

súbor na stiahnutie   
(177kB)