Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Liešťany - pozvánka

22.05.2024 17:52

Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov obce Liešťany 

so sídlom 972 27 Liešťany 2/A

P O Z V Á N K A

Srdečne vás pozývame na zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov obce Liešťany, ktoré sa uskutoční dňa 01.06.2024, t.j. v sobotu o 15.OO hod., v kultúrnom dome v Liešťanoch, s prezentáciou od 14.00 hod. 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zhromaždenia 

2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľa zápisnice 

3. Voľby členov výboru a dozornej rady 

4. Správa o činnosti za rok 2023 

5. Správa dozornej rady o hospodárení za rok 2023 

6. Schválenie účtovnej závierky za rok 2023 a návrh na rozdelenie zisku 

7. Plánované práce na rok 2024 

8. Rôzne - schválenie Zmluvy o nájme nehnuteľností s drobnými vlastníkmi 

9. Diskusia 

10. Uznesenie 

11. Záver

Hlinková Marta, predsedníčka

súbor na stiahnutie   
(178kB)