Návrh Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Liešťany

05.10.2021 09:14

Obsah

Obsah ZaD 3 ÚPN O Liešťany návrh


(61kB)

 

Textová časť

ÚPN O Liestany ZaD 3 Návrh Text.smer.časť


(2MB)

ÚPN O Liešťany ZaD 3 Návrh Text.zaväz.časť


(877kB)

 Grafická časť

1 Širšie vzťahy


(5,1MB)
2A Priest. uspor. a funk. využ. územia
(2,4MB)
2B Priest. uspor. a funk. využ územia
(1,4MB)
3 Dopravné vybavenie
(1,1MB)
4 VTV energetika, informačné siete
(1,1MB)
5 VTV vodné hospodárstvo, plyn
(1,2MB)
6 Perspek. použ. ppf a lpf na nepoľ. účely
(1,3MB)
7 OPaK
(2,2MB)
8 Schéma VPS
(1MB)

 

Priesvitky - náložky

1 Širšie vzťahy
(5,1MB)
2A Priest. uspor. a funk. využ. územia náložka
(672kB)
2B Priest. uspor. a funk. využ. územia náložka
(708kB)
3 Dopravné vybavenie náložka
(686kB)
4,5 VTV náložka
(689kB)
6 Perspek. použ. ppf a lpf na nepoľ. účely náložka
(616kB)
7 OPaK náložka
(618kB)
8 Schéma VPS náložka
(708kB)

 

Tabuľková časť

Tab.1 ÚPN O Liešťany ZaD3 FPR bývanie NO
(78kB)
Tab.2 ÚPN O Liešťany ZaD3 FPR bývanie VO
(65kB)
Tab.5 ÚPN O Liešťany ZaD3 FPR výroba NO
(77kB)

 


Územný plán Obce Liešťany