O Z N Á M E N I E O MOŽNOSTI PRIHLASOVANIA KANDIDÁTOV ZA ČLENOV VÝBORU A ČLENOV DOZORNEJ RADY

22.05.2024 18:08

LPS-bývalých urbárnikov Liešťany, 972 27 Liešťany 2/A

Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbánikov Liešťany oznamuje svojim podielnikom, že v tomto roku končí volebné obdobie členom výboru a dozornej rady. Z tohto dôvodu dáva možnosť prihlásiť sa novým kandidátom z radov podielnikov a po zvolení valným zhromaždením pracovať v ďalšom 5-ročnom funkčnom období. Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia, ktorí sú členmi spoločenstva a musia byť starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Kandidáti sa musia prihlásiť písomne na priloženom vzore prihlášky. Podpis nemusí byť overený. Prihlášku je potrebné doručiť najneskôr do 31.05.2024 osobne do kancelárie Lesných pozemkových spoločenstiev, každú stredu od 8.00 do 17.00 hod., poštou na adresu spoločenstva, alebo vhodiť do schránky umiestnenej vo vchode do kancelárie urbárskych spoločenstiev. 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Informácie: mail: urbariat.liestany@gmail.com 

telef. č.: 0908 768 466 - Valachová Beata

 

súbor na stiahnutie   
(1,1 MB)