Ochrana poľnohospodárskej pôdy – jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností, opatrenia na likvidáciu burín.

11.06.2015 14:24

Upozornenie Okresného úradu v Prievidzi

 

 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy – jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností, opatrenia na likvidáciu burín.

 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy, na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti konštatuje, že neustále pribúdajú plochy zaburinených pozemkov.

Toto zaburinenie pozemkov v mnohých prípadoch ohrozuje ekologickú stabilitu územia a nie je zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí. Následne dochádza k šíreniu burín na poľnohospodárske pozemky, čím dochádza k jej poškodeniu a degradácii ako aj k sťaženému poľnohospodárskemu obhospodarovaniu. Pretože problematike zaburinených pozemkov bude tunajší úrad v územnom obvode svojej pôsobnosti venovať náležitú pozornosť aj v tomto vegetačnom období upozorňujeme všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na susedné pozemky.

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku    ( fyzická osoba) alebo správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba -podnikateľ)  podľa  § 25 a  § 26 zákona č.220/2004 Z. z. o ochrane  a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov,   pričom   za tieto priestupky a správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu.

Splnenie tejto    povinnosti    bude štátna správa na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy  dôsledne kontrolovať.