Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastností - opatrenia na likvidáciu burín

25.05.2021 08:29

V poslednom období sme svedkami čoraz väčšieho rozsahu zaburiňovania poľnohospodárskych pozemkov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníka,resp. užívateľa o tieto pozemky.

Zaburiňované sú i nepoľnoshospodárske pozemky, ktoré ohrozujú vedľajšie - poľnohospodársky využívané pozemky.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy preto upozorňuje na dodržiavanie ustanovení § 1, 2 a 3 zákona č. 220/2004 Z.z. a ustanovenie § 8 ods. 1 zákona č. 405/2011 Z.z..

Upozorňujeme vlastníkov - nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor bude vykonávať previerky plnenia citvaných zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník - nájomca dopúšťa preistupku - § 25, resp. iného správneho deliktu - § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukaldané finančné sankcie.

 Súbor na stiahnutie: