Ochrana poľnohospodárskej pôdy - opatrenia na likvidáciu burín

18.07.2014 23:08

Okresný úrad Prievidza,

pozemkový a lesný odbor

 

 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy, jej využívanie a zachovanie prirodzených vlastnosti – opatrenia na likvidáciu burín

 

       V poslednom období sme svedkami čoraz väčšieho rozsahu zaburiňovania poľnohospodárskych pozemkov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníka, resp. užívateľa  o tieto pozemky. Zaburiňované sú i nepoľnohospodárske pozemky, ktoré ohrozujú vedľajšie - poľnohospodársky využívané pozemky.

 

        Tak, ako po iné roky i v tomto roku Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy  upozorňuje na dodržiavanie ustanovení § 1, § 2 a  § 3 zákona číslo 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 219/2008 Z. z. č. 57/2013 a ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 193/2005 o rastlinnolekárskej starostlivosti na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciou opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosti pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čim sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín.

 

          V tomto období je otázka burín a ich odstraňovanie opäť aktuálna, zároveň upozorňujeme všetkých vlastníkov a správcov poľnohospodárskej pôdy, že podľa § 3 sú povinní

-         predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch

-         vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastnosti poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodzovaním a degradáciou,

-         a tiež zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.

     Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho  pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosti uložené orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí sa priestupku ( fyzická osoba ) alebo správneho deliktu ( právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ) podľa § 25 a § 26 zákona, pričom za tieto správne delikty môže správny  orgán uložiť pokutu až do výšky 33 000 €.

 

Splnenie tejto povinnosti bude štátna správa na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy aj v tomto roku dôsledne kontrolovať. 

 

 

                                                                                                  Ing. Jozef  Otto

                                                                                                   vedúci odboru.