Oznámenie o vypočítanej sadzbe poplatku

28.02.2019 15:31

Obec Liešťany

v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  informáciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018.

úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018:    30,39%

sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového

komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov      

platná do 01.03.2019 do 29.02.2020:  

 

množstvo vyzbieraného odpadu      406 850 kg

množstvo zhodnoteného   odpadu  123 660 kg

poplatok pre rok 2019 :  8,00 €/tona