Pozvánka na zhromaždenie LPS bývalých urbárnikov Sobota a spol., a LPS urbárnikov obce Dobročná

04.03.2020 15:56

Lesné pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov

Sobota a spol.

 a 

Lesné pozemkové spoločenstvo urbárnikov obce Dobročná

 

so sídlom 972 27  Liešťany 2/A

tel. kontakt: 0908 768 466                                                                mail: urbariat.liestany@centrum.sk

 

 

P O Z V Á N K A

 

 

Srdečne vás pozývame  na zhromaždenie Lesného pozemkového spoločenstva bývalých urbárnikov Sobota a spol., a Lesného pozemkového spoločenstva urbárnikov obce Dobročná, ktoré sa uskutoční dňa 04.04.2020, t.j. v sobotu o 15.OO hod., v kultúrnom dome v Liešťanoch, s prezentáciou od 14.00 hod.

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie zhromaždenia, kontrola uznesenia

  2. Voľba návrhovej a volebnej komisie

  3. Voľba overovateľa zápisnice

  4. Voľba predsedu, členov výboru a dozornej rady

  5. Správa o činnosti za rok 2019

  6. Správa dozornej rady o hospodárení za rok 2019

  7. Schválenie účtovnej závierky a návrh na rozdelenie zisku

  8. Plán hlavných úloh na rok 2020

  9. Diskusia

10. Uznesenie

11. Záver

 

Záujemcovia o kandidatúru na predsedu, členov výboru a členov dozornej rady sa môžu prihlásiť písomne na tlačive, ktoré bude k dispozícii v kancelárii každú stredu od 8.00 hod. do 18.00 hod, kde im budú poskytnuté aj bližšie informácie.

Výbor odporúča kvôli technickému zabezpečeniu volieb prihlásiť sa do termínu 01.04.2020.

 

        

            

             Vojtko Rudolf                                                                              Janček František

predseda LPS-bývalých urbárnikov                                                 predseda LPS - urbárnikov

             Sobota a spol.                                                                              obce Dobročná