Prevod nehnuteľného majetku

05.05.2020 18:18

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č. 45/2020 zo dňa 30. apríla 2020

prevod  nehnuteľného majetku                                                                        

vo vlastníctve Obce Liešťany

 

 Súbor na stiahnutie: