Priznanie k dani z nehnuteľnosti - KTO A KEDY PODÁVA PRIZNANIE

06.01.2021 17:26

 

daň z nehnuteľnosti.jpgPriznanie k dani z nehnuteľnosti musia podávať všetci starí aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.

Posledným termínom na jeho podanie je 31.január.

Majiteľ nehnuteľnosti či pozemku ho musí podať  obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Priznanie musia podať fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu uplynulého roku:

  •   nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru  sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  •   predali nehnuteľnosť a k 1. januáru už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  •   nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov).

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

Priznanie podáva aj ten, kto v predchádzajúcom roku menil účel využitia stavby. Tiež aj v prípade, že začal užívať pozemok na základe zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom, v takom prípade totiž bude platiť daň v tomto roku už nájomca.

Ďalej aj ak na liste vlastníctva došlo k zmene druhu pôdy, napríklad orná pôda sa zmenila na trvalý trávny porast alebo na záhradu, či zastavanú plochu, keďže sa už na príslušnú výmeru bude vzťahovať iná sadzba dane.

Priznanie sa podáva aj po právoplatnosti stavebného povolenia a taktiež kolaudačného rozhodnutia na stavby alebo bytový dom.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný podať vždy do konca januára na Obecnom úrade v Liešťanoch v tom prípade, ak u neho nastali zmeny v skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre vyrubenie dane z nehnuteľnosti.

Ide o tieto skutočnosti :
· zmena vlastníka nehnuteľnosti 
(rodinný dom, garáž, pozemok, záhrada a pod.) predajom, kúpou, dražbou, dedením, darovaním – 
daňové priznanie podáva nielen nový, ale aj pôvodný vlastník!
· vydanie stavebného povolenia (právoplatné k 1.1.)
· vydanie kolaudačného rozhodnutia (právoplatné k 1.1.)
· dokončenie drobnej stavby sklad náradia, garáž, dielňa, prístrešok, altánok, hospodárska budova a pod – stavba, ktorá je pevne spojená so zemou
· užívanie poľnohospodárskej pôdy  (nájmy a užívanie )
· prístavba alebo nadstavba k rodinnému domu- zmena pôdorysu domu, nadstavba podkrovia
· zmena užívania stavby – viacúčelová stavba (časť využívaná na podnikanie- napr. zriadená prevádzkareň)

Pri podaní priznania k dani z nehnuteľnosti  je potrebné predložiť k nahliadnutiu resp. priložiť ako prílohu k priznaniu doklad potvrdzujúci zmenu napr.
· list vlastníctva (nemusí byť pre úradné účely s kolkom stačí z kataster portálu)

· právoplatné dedičské rozhodnutie

· geometrický plán

· právoplatné stavebné povolenie

· právoplatné kolaudačné rozhodnutie

· prípadne iný doklad potvrdzujúci zmenu ( rozhodnutie z katastra nehnuteľnosti povoľujúci vklad do katastra a pod.)

Typy daňového priznania

  •   Priznanie: Označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.
  •   Čiastkové priznanie: Označí daňovník, ktorý už podal priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu nová daňová povinnosť k dani (nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou, darovaním, dedením, darovaním, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebné rozhodnutie, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby, bytu, zmena výmery pozemku, stavby...).
  •   Dodatočné priznanie: Podáva sa, ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností).
  •   Opravné priznanie: Označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie.