Ukončenie realizácie projektu "Zníženie spotreby energie obecný úrad a kultúrny dom, Liešťany

28.04.2019 17:18

Realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Liešťany, priniesla zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy, čo sa prejaví najmä v znížení spotreby primárnej energie na vykurovanie, zníženie produkcie CO2 do ovzdušia a zníženie nákladov na zabezpečenie prevádzky budovy.

Realizáciou navrhovaných aktivít dosiahne zrekonštruovaná budova energetickú triedu B pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove a ukazovateľ primárnej energie dosiahne A1. Takýmto spôsobom projekt naplní ciele definované Výzvou OPKŽP-PO4-SC431-2017-19 a Špecifickým cieľom " Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov". 

Počas monitorovacieho obdobia boli realizované aktivity zamerané na výmenu drevených a oceľových výplní otvorov, zateplenie stien a strešnej konštrukcie objektu nad posledným nadzemným podlažím, modernizáciu plynového kotla, modernizáciu regulácie, merania a rozvodu plynu, modernizáciu časti pôvodných rozvodov vykurovania.