Určenie lesného celku s názvom Nitrianske Rudno - verejná vyhláška

04.09.2023 19:08

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 4 ods. 2, ods. 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 56 ods. 1 písm. b) a § 59 písm. h) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol takto: Podľa § 39 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, z vlastného podnetu určuje lesný celok s názvom Nitrianske Rudno.

 

Rozhodnutie č. OU-TN-OOP4-2023/018661-015

 

 súbor na stiahnutie 
(333 kB)