Územný plán obce Nitrianske Rudno - záverečné stanovisko

08.06.2014 21:41

Podľa § 14 odst. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. je dotknutá obec povinná do troch dní od jeho doručenia zverejniť záverečné stanovisko spôsobom v mieste obvyklým a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Uvedený dokument je uložený na obecnom úrade v Liešťanoch kde počas stránkových hodím možno doň nahliadnuť, robiť výpisy a odpisy.

dokument na stiahnutie
(333kB)