Verejná vyhláška

09.08.2023 15:07

Oznámenie o začatí konania podľa § 10 ods. 2 pism.c) zákona 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z.  o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výzva na vyjadrenie.

 

súbor na stiahnutie 
(1,2 MB)