Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

02.06.2019 11:45

Voľba hlavného kontrolóra

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch sa v zmysle § 18a, ods. 3, posledná veta, zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov svojim uznesením    č.  37/2019 zo dňa 31.5.2019 uznieslo na týchto ďalších podrobnostiach o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitostiach prihlášky na túto voľbu :

 

Voľba hlavného kontrolóra obce  sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 15. júla 2019 o 19,00 hod. v budove Kultúrneho domu v Liešťanoch, 972 27 Liešťany 1.

Dôvodom voľby je uplynutie funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce.

Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť rokov.

 

V zmysle § 18a, ods. 6, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra    na kratší pracovný čas, s úväzkom 7,5 hod./týždeň, t. j. 20 % z plného úväzku 37,5 h/týždeň. Zároveň povoľuje prácu vykonávať v režime nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času v zmysle § 87 Zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení. Deň nástupu                   do zamestnania je 16.07.2019.

 

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :

 

1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie 

 

2. náležitosti prihlášky :

- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel. číslo)

- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4, písm. a) zákona   

  č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v platnom znení,

- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- súhlas so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov  

  v zmysle GDPR – Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane  

  fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ako aj

  v zmysle Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení

  niektorých zákonov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra v Obecnom  

  zastupiteľstve obce Liešťany.

 

3. spôsob a vykonanie voľby :

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu :

Obec Liešťany

Obecný úrad Liešťany č. 1

PSČ 972 27

najneskôr do  1.7.2019 do 16,00 hod., do podateľne obecného úradu.

 

Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok  vykoná komisia vymenovaná OZ v zložení :

Branislav Krpelan – predseda

Ing. Lenka Zaťková  – člen

Miroslav Baláž  – člen

dňa 2.7.2019  o 17,00 hod.  v priestoroch Obecného úradu v Liešťanoch.

 

Na obecnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať dňa 15.7.2019   v budove Kultúrneho domu v Liešťanoch, 972 27 Liešťany 1, o 19,00 hod.  bude vykonaná v zmysle § 18a, ods. 3, zákona o obecnom zriadení voľba hlavného kontrolóra obce Liešťany, v čase a za podmienok uvedených vyššie.

 

 

 

 

Zverejnené dňa: 2.6.2019