Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie Urbanistickej štúdie lokality Dolné lúky - Stred v obci Liešťany

06.05.2015 16:30

Obec Liešťany, 972 27 Liešťany 1 v súlade s § 9 ods. 9 zákona NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  V Ý Z V U na predloženie cenovej ponuky zákazky na dodanie urbanistickej štúdie  pre verejného obstarávateľa Obec Liešťany, s názvom „Vypracovanie Urbanistickej štúdie lokality Dolné lúky - Stred v obci Liešťany“

 


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky
(138kB)Viac tu: https://www.liestany.eu/obecny-urad/verejne-obstaravanie/