VYHLÁSENIE VÝZVY NA VOĽBY ČLENOV DO RADY ŠKOLY

19.09.2022 12:35

Obec Liešťany 1

972 27 Liešťany

Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov skončilo funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou Liešťany v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Liešťany

Obec Liešťany v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.
a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

v ý z v u

na voľby členov do rady školy a na delegovanie zástupcov obce, v ktorej má škola sídlo

Uzávierka výzvy je 26. 09. 2022

Meno a priezvisko zvolených členov za jednotlivé kategórie (pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, rodičia žiakov školy alebo školského zariadenia, delegovaných  zástupcov obce, v ktorej má škola sídlo aj s kontaktnými údajmi (adresa, číslo telefónu, e-mail) Vás žiadame písomne oznámiť v obálke s označením „Rada školy" na adresu:

Základná škola s materskou školou Liešťany 192

972 27 Liešťany

                         ..........................                      

  Ľubomír Noska

    starosta Obce Liešťany