Zámer odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

31.10.2019 17:41

Obec Liešťany zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámer odpredať majetok obce Liešťany:

nehnuteľný majetok  - pozemok KN-C parc. číslo 117/1, záhrada o výmere 476 m2 v k.ú. Lomnica

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.