Zámer odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22.09.2020 16:49

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č. 72/2020 zo dňa 21.09.2020                                                                                                                                                                                               

zámer

odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

 Súbor na stiahnutie: