Zámer odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

23.11.2020 19:55

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č. 89/2020 zo dňa 19.11.2020                                                                                                                                                                                             

zámer

odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

 Súbor na stiahnutie: