Zámer odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.02.2022 09:29

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č.72/2021 zo dňa 14.12.2021

zámer

odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu osobitného zreteľa:

 

Súbor na stiahnutie

( 202 kB )