Zámer odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

04.06.2023 20:02

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 25/2023 zo dňa 25.5.2023                                                                                                                                                                                               

zámer

odpredať majetok obce Liešťany:

súbor na stiahnutie   
(374kB)