Zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

22.09.2020 16:46

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č.71/2020 zo dňa 21.09.2020

zámer

odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

 Súbor na stiahnutie: