Zámer odpredať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa

04.06.2021 16:25

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Uznesením Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č.16/2021 zo dňa 28.04.2021

zámer

odpredať majetok obce Liešťany z dôvodu osobitného zreteľa:

Súbor na stiahnutie