Zámer prevodu nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa

25.10.2021 19:37

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č. 50/2021 zo dňa 28.09.2021                                                                                                                                                                                       

zámer prevodu  nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa.....

Súbor na stiahnutie

 (233 kB)