Zámer prevodu nehnuteľného majetku

02.04.2020 21:26

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zámer  prevodu  nehnuteľného majetku                                                                        

vo vlastníctve Obce Liešťany.

 

 Súbor na stiahnutie: