Zámer zriadenia vecného bremena

05.05.2020 18:22

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 44/2020 zo dňa 30. apríla 2020

zámer zriadenia vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie  Zmluvy o zriadení vecného bremena na majetok obce Liešťany ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

 Súbor na stiahnutie: