Zámer zriadenia vecného bremena

04.06.2023 19:11

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 22/2023 zo dňa 25.5.2023

zámer zriadenia vecného bremena  a za tým účelom uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na majetok obce Liešťany ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 

súbor na stiahnutie   
(496kB)