Zámer zriadenie vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena

22.09.2020 16:59

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 74/2020 zo dňa 21. 09 2020

zámer  zriadenia vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie  Zmluvy o zriadení vecného bremena na majetok obce Liešťany ako prípad hodný osobitného zreteľa:

 

Súbor na stiahnutie: