Zámer zriadenie vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena

25.10.2021 19:21

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Uznesením Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č.48/2021 zo dňa 28.09.2021

zámer  zriadenia vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na majetok obce Liešťany ako prípad hodný osobitného zreteľa......

 

Súbor na stiahnutie

 

  ( 206 kB )