Zámer zriadenie vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena

04.02.2022 09:17

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

zastúpená starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch č.73/2021 zo dňa 14.12.2021

zámer  zriadenia vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na majetok obce Liešťany ako prípad hodný osobitného zreteľa......

 

Súbor na stiahnutie

  ( 288 kB )