Zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2023/2024

23.03.2023 09:44

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2020 Z. z. o základnej škole  a Všeobecne záväzného nariadenia obce Liešťany č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  je rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31.08.2023 dovŕši šiesty rok veku,  povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:
a) o deťoch a žiakoch v rozsahu: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
b) o zákonných zástupcoch dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.
 
Termín zápisu: sobota dňa 1.4.2023 od 9:00 hod do 15:00 hod. 
Miesto zápisu: ZŠ Liešťany č. 192 
Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje:
a) o deťoch a žiakoch v rozsahu: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
b) o zákonných zástupcoch dieťaťa alebo žiaka v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a kontakt na účely komunikácie.
 
Termín zápisu: sobota dňa 1.4.2023 od 9:00 hod do 15:00 hod. 
Miesto zápisu: ZŠ Liešťany č. 192