Zriadenie vecného bremena

04.07.2020 10:03

Obec Liešťany

So sídlom: Obecný úrad č. 1, 972 27 Liešťany

IČO: 00318230

Zastúpený starostom obce: Ľubomírom Noskom

zverejňuje  na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 53/2020 zo dňa 30. júna 2020

zriadenia vecného bremena a za tým účelom uzatvorenie  Zmluvy o zriadení vecného bremena na majetok obce Liešťany ako prípad hodný osobitného zreteľa  na základe ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov“.

 

 

  Súbor na stiahnutie