Čo potrebujeme vedieť v príprave na mimoriadne situácie

Civilná ochrana - Okresný úradu Prievidza informuje: Čo potrebujeme vedieť v príprave na mimoriadne situácie.

 

V súčasnosti sa stretávame s rôznymi mimoriadnymi udalosťami spôsobenými počasím alebo činnosťou človeka. Poslaním civilnej ochrany je chrániť životy, zdravie, majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach, ako sú povodne, zosuvy pôdy a iné živelné pohromy, havárie, katastrofy a teroristické útoky. Tento leták Vám predstaví základné údaje a informácie na zvládnutie takýchto situácii.

 

Dôležité telefónne čísla

Ak ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok na privolanie pomoci stačí jediné číslo

112 linka tiesňového volania

 

Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti operátorovi uveďte:

  • vaše meno
  • číslo, z ktorého voláte
  • miesto odkiaľ voláte
  • čo sa stalo a aké sú následky udalosti

 

Číslo 112 použite iba v prípade, ak pomoc skutočne potrebujete

 

Ďalšie platné čísla tiesňového volania

Informačné miesto civilnej ochrany Okresného úradu Prievidza 0908 207 198

150 Hasičský záchranný zbor

158 Polícia

155 Záchranná zdravotná služba

159 Obecná, Mestská polícia

 

Varovné signály

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén, miestnych rozhlasov alebo rozhlasových vozidiel.

 

Tón sirény

Dĺžka tónu

Druh signálu

Kolísavý

~

2 minúty

Všeobecné ohrozenie

Stály

––

6 minút

Ohrozenie vodou

Stály

––

2 minúty

Koniec ohrozenia

 

Zásady správnej reakcie na signál sirény

  • zapnite si vysielanie verejnoprávneho rozhlasu a verejnoprávnej televízie, sledujte hlásenie miestneho rozhlasu alebo rozhlasových vozidiel - očakávajte informácie
  • nezaťažujte telefónne spojenie - telefonovať možno iba v skutočne súrnych prípadoch
  • ubezpečte sa či v okolí (napr. v dome) nie sú chorí, postihnutí, starí ľudia a poskytnite im pomoc; postarajte sa o deti bez dozoru – jednajte ľudsky
  • zachovajte rozvahu a pokoj

 

Technická skúška sirén sa vykonáva 1 krát mesačne, druhý piatok v mesiaci o 12.00 hodine - dvojminútovým stálym tónom sirén.

 


Súbor na stiahnutie                       

(242kB)