ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA .....?

(neplatí pri pravidelných akustických skúškach sirén)

 

 

OCHRANA OBYVATEĽSTVA:

a) individuálna,

b) kolektívna (varovanie, evakuácia, ukrytie).

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Tieto sa dopĺňajú hovorenou informáciou vysielanou hromadnými informačnými prostriedkami (rozhlas, televízia, hlásenie z obecného rozhlasu). Varovanie poskytuje

  • informácie pre všetky skupiny obyvateľstva,
  • informácie o ohrození.

Zvuk sirény znamená vždy nejaké nebezpečenstvo. Upozorňuje na skutočnosť, že môže dôjsť alebo už došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok a životné prostredie. Následná hovorená informácia vysielaná rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu obsahuje:

a) deň a hodinu vzniku alebo ukončenia ohrozenia,

b) údaje o zdroji ohrozenia,

c) údaje o druhu ohrozenia,

d) údaje o veľkosti ohrozeného územia,

e) základné pokyny pre činnosť obyvateľov.

 

VAROVNÉ SIGNÁLY CIVILNEJ OCHRANY

Názov signálu

Použitý v prípade

Spôsob varovania

VŠEOBECNÉ OHROZENIE

Pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

2 – minútový kolísavý tón sirén

OHROZENIE VODOU

Pri ohrození ničivými účinkami vody.

6 – minútový stály tón sirén

KONIEC OHROZENIA

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

2 – minútový stály tón sirén bez opakovania

Varovné signály VŠEOBECNÉ OHROZENIE, OHROZENIE VODOU a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú slovnou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (miesto, čas, druh ohrozenia, veľkosť ohrozeného územia, pokyny pre konanie obyvateľov).

Signál VŠEOBECNÉ OHROZENIE sa vyhlasuje aj v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu počas vojnového stavu a počas vojny. Slovná informácia v takomto prípade obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz VZDUŠNÝ POPLACH.

 

ROZLIŠUJTE SKÚŠKU OD SIGNÁLU

Vždy druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva (v zmysle platných vyhlášok). O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač.

 

 

POKYNY PRE OBYVATEĽOV

 

1. OKAMŽITE SA UKRYTE

  • Pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, prípadne vstúpte do najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť napr. úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt, dom a pod.),
  • Ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite členov domácnosti a byt neopúšťajte, ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané.
  • V prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove. Ukrytie neuskutočňujte, keď zaznie varovný signál ohrozenie vodou.

 

2. ZATVORTE OKNÁ A DVERE

  • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou hmotou, tmelom a pod.).
  • Uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.

3. ZAPNITE RÁDIO ALEBO TELEVÍZIU

  • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov - dozviete sa informácie o tom, čo sa stalo, prečo bola spustená siréna a varovanie obyvateľstva a aký bude ďalší postup,
  • V prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie.
  • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania. Komplikuje sa tým činnosť záchranárov, ktorí telefónnu sieť prednostne potrebujú.

 

Úkryt opustite až vtedy, keď pominú dôvody na ukrývanie. Informácia bude daná prostredníctvom médií.

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY VYROZUMENIA A VAROVANIA OBYVATEĽSTVA

Pri ohrození, o ktorom môžete byť vyrozumení prostredníctvom sirén, správou z rádiovej stanice, z televízie, tlače alebo hlásením miestnym rozhlasom, príp. od spoluobčanov, sa snažte dodržiavať nasledovné zásady:

UVEDOMTE SI, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku,

REŠPEKTUJTE a snažte sa získavať informácie z oficiálnych zdrojov (rozhlas, televízia, miestny rozhlas a pod.),

PAMÄTAJTE na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni,

NEROZŠIRUJTE poplašné a neoverené správy,

VARUJTE ostatné ohrozené osoby vo svojom najbližšom okolí,

NETELEFONUJTE neodôvodnene (telef. sieť je v situácii ohrozenia preťažená),

NEPODCEŇUJTE vzniknutú situáciu,

POMÁHAJTE susedom (starým, chorým, bezvládnym ľuďom a deťom),

DODRŽUJTE pokyny pracovníkov záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

 


Súbor na stiahnutie                       

  (158kB)