Spaľovanie odpadov

Vážení občania,

 

neraz sa s nedôverou pozeráme na založené ohniská na záhradách, ktoré zamorujú naše ovzdušie a často oprávnene.

V súčasnosti je v platnosti viacero zákonov a vyhlášok, ktoré spaľovanie odpadov na voľných priestranstvách zakazujú. Preto je potrebné, aby sme sa pri nakladaní s odpadmi riadili určitou hierarchiou – v prvom rade predchádzajme a minimalizujme ich množstvo a nepoužiteľné veci trieďme a odovzdajme na recykláciu.

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Náklady na činnosti nakladania s TKO a DSO/ ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie / hradí obec z miestneho poplatku za TKO podľa osobitného predpisu.

Pôvodca odpadu, teda každý občan, je v zmysle zákona o odpadoch povinný nakladať, alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením.

Spadnuté lístie, alebo trávu síce nepálime v peciach, ale hlavne na jar a na jeseň môžeme vidieť a hlavne cítiť dusivý dym stúpajúci zo záhrad. Tento dym obsahuje hlavne / CO /, uhľovodíky a dechtové látky. Spálením organického odpadu doslova vypúšťame do vzduchu organické hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny. Doma do pecí, kotla, krbu ani do ohniska nepatria žiadne plasty, guma, drevotrieska, ani umelé vlákna. Teploty, pri ktorých prebieha horenie sú nízke a palivo je nedokonale okysličované. Výsledkom je nedokonalé spaľovanie, pri ktorom uniká do ovzdušia čpavok, fenoly, kyanidy, dechty, iné silné jedy aj rakovinotvorné látky.

Cieľom tohto upozornenia je upriamiť pozornosť občanov a poukázať na závažný problém znečisťovania ovzdušia z nezákonného spaľovania odpadov v záhradách či domácich peciach a v neposlednom rade  zlepšiť informovanosť verejnosti o tomto probléme ku ktorému je potrebné pristupovať zodpovedne a s plnou vážnosťou.

Ten, kto tak nečiní – ubližuje svojej obci.

Ten, kto tak činí – jej pomáha.

 

dokument na stiahnutie
(16kB)