Komisie OZ

Sociálna komisia:

Predseda: PhDr. Monika Sýkorová

Členovia: Mgr. Jana Javorčeková, Mgr. Zlatica Vrecková, Beáta Holenková, Mgr. PhDr. Lucia Kováčová

Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia:

Predseda: Jozefína Mazániková

Členovia: Ivan Vrecko, Dušan Lukáč, Vladimír Kocúr

Komisia kultúry, športu a mládeže:

Predseda: Otília Lukáčová

Členovia: Rudolf Vojtko, Zuzana Krpelanová, Martin Mihál, Vladimír Duchoň, Peter Mišovic

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Jozefína Mazániková

Členovia: Štefan Cvíčela, Branislav Krpelan

Finančná komisia:

Predseda: Štefan Cvíčela

Členovia: Branislav Krpelan, Beáta Valachová, Janka Kotulová

 

Rokovací poriadok komi sií OZ