Komisie OZ

Sociálna komisia:

Predseda: Mgr. Jana Javorčeková

Členovia: PhDr. Monika Sýkorová, Mgr. Ivana Ivanišová, Beáta Holenková

Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia:

Predseda: Jozefína Mazániková

Členovia: Dušan Lukáč st., Dusán Lomnický

Komisia kultúry, športu a mládeže:

Predseda: Martin Mihál

ČlenoviaMiroslav Baláž, Mgr. Ivana Ivanišová, Mgr. Jana Javorčeková, Branislav Krpelan,  Jozefína Mazániková, Ing. Lenka Zaťková

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Miroslav Baláž

Členovia: Jozefína MazánikováIng. Lenka Zaťková, 

Finančná komisia:

Predseda: Branislav Krpelan

Členovia: Mgr. Ivana Ivanišová,  Ing. Lenka Zaťková,  Beáta Valachová

 

Rokovací poriadok komi sií OZ