Komisie OZ

Sociálna komisia:

Predseda: Mgr. Jana Javorčeková

Členovia: PhDr. Monika Sýkorová, Mgr. Ivana Ivanišová, Beáta Holenková

Komisia ochrany verejného poriadku a životného prostredia:

Predseda: PhDr. Dušán Lukáč

Členovia: Jozefína Mazániková, Dusán Lomnický, Dušan Lukáč st.

Komisia kultúry, športu a mládeže:

Predseda: 

Členovia

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Rudolf Vojtko

Členovia: Branislav Krpelan, Miroslav Baláž

Finančná komisia:

Predseda: Mgr. Ivana Ivanišová

Členovia: Ing. Lenka Zaťková, Branislav Krpelan, Beáta Valachová

 

Rokovací poriadok komi sií OZ