Rokovací poriadok

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe § 12, ods 7 zákona č.369/ 1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v y d á v a   tento

 

 

ROKOVACÍ PORIADOK

 

§1

Úvodné ustanovenia

 1. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva ( ďalej OZ) upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebeh rokovania OZ, jeho uznášania a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení obce, ako aj spôsob ich plnenia a spôsob kontroly plnenia.
 2. OZ vo svojej rozhodovacej činnosti vychádza zo zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení (ďalej len zákon) v platnom znení a z ostatných zákonov, regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve.
 3. Pri riešení otázok, ktoré tento rokovací poriadok neupravuje, sa postupuje podľa zákona 369/ 1990.

 

§2

Základné úlohy obecného zastupiteľstva

 1. Obecnému zastupiteľstvu patria funkcie podľa §11 ods. 4 zákona. Rozhoduje o dôležitých 

      otázkach obecného, prípadne regionálneho významu, ak to vyžaduje právny záujem orgánov 

      obecnej samosprávy, alebo občanov obce Liešťany.

 1. OZ si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej 

       pôsobnosti, avšak nesmie pri tom zasiahnuť do výhradnej právomoci starostu obce.

 

 

 

Časť I.

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

§3

Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva

 1. Prvé – ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva po komunálnych voľbách zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období najneskôr do 30 dní od konania volieb. Ak však starosta v tomto období zastupiteľstvo nezvolá, zastupiteľstvo sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne takéto zastupiteľstvo viesť, vedie ho zástupca starostu. Ak ani zástupca nie je prítomný alebo odmietne, vedie ho poslanec, ktorého poverí obecné zastupiteľstvo.
 2. Obecné zastupiteľstvo poveruje poslanca pani Mazánikovú Jozefínu zvolaním a vedením obecného zastupiteľstva v situáciách, ktoré nastanú v zmysle § 12 ods. 1) a 3) zákona o obecnom zriadení.

 

 1. Prvé zasadnutie otvorí a vedie starosta, ktorý rokovanie zvolal, až do zloženia sľubu nového starostu. Dá tiež hlasovať o návrhu programu rokovania.
 2. Po schválení programu rokovania informuje poverený člen volebnej komisie o výsledkoch volieb poslancov. Následne zložia poslanci OZ a starosta do rúk predsedajúceho sľub v súlade s § 26 zákona.
 3. Predsedajúci odovzdá novému starostovi vedenie zastupiteľstva.
 4. Zvolený starosta predloží :
  • návrh na voľbu zástupcu starostu do  60 dní od zloženia sľubu starostu
  • návrh na zriadenie orgánov obecného zastupiteľstva a ich obsadenie

             O návrhoch dá hlasovať verejným hlasovaním. Zvolení sú kandidáti s najvyšším počtom   

             hlasov.

 1. Pre ďalší priebeh rokovania sa primerane použijú  ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

 

 

 

§4

Príprava rokovania OZ

 1. Príprava rokovania prebieha spravidla formou pracovného stretnutia poslancov, ktoré zvolá 

       starosta, resp. poverený poslanec OZ najmenej 3 dni pred vymedzeným termínom konania  

       rokovania OZ.

 1. Materiály, určené na rokovanie OZ (rozbory, stanoviská, expertízy, úplné znenia návrhov VZN a ďalšie dokumenty, vzťahujúce sa k návrhu programu rokovania)  sa vypracúvajú zrozumiteľne, vecne a doručujú sa pred pracovným  stretnutím s dostatočným časovým predstihom tak, aby každému poslancovi bolo umožnené sa na rokovanie riadne pripraviť.
 2. Predkladateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie

       a znenie nariadenia obce je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi

       predpismi.

 1. Komisie – ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov 

v súlade s kompetenciami, vymedzenými obecným zastupiteľstvom.

 1. Podateľňou a výpravňou písomností je obecný úrad, ktorý zabezpečí organizačné a technické 

       podmienky rokovania obecného zastupiteľstva, vrátane prijímania pripomienok k zverejneným

       návrhom.

       (Myslí sa tým zverejnenie návrhu programu rokovania, návrhu všeobecne

       záväzného nariadenia obce, návrhu rozpočtu obce, návrhu  záverečného účtu a pod.)

 

 

§5

Zvolávanie a priebeh rokovania

 1. Rokovanie OZ prebieha v obci, v ktorej bolo zvolené a zásadne verejne. V prípade prerokúvania vecí chránených podľa osobitných zákonov, sa môže OZ uzniesť na návrh starostu, že zasadnutie, alebo jeho časť je neverejná.
 2. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
 3. Rokovanie OZ prebieha  podľa schváleného programu, ktorého návrh sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň 3 dni pred zasadnutím OZ.
 4. OZ  schvaľuje návrh programu na začiatku zasadnutia. Ak starosta odmietne dať hlasovať o návrhu programu rokovania alebo jeho zmene, stráca právo viesť rokovanie, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca nie je prítomný, alebo odmietne, vedie ho iný poslanec, poverený obecným zastupiteľstvom.
 5. Ak starosta nezvolá zasadnutie OZ v priebehu troch mesiacov, zvolá ho zástupca, alebo iný poslanec, poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný, alebo odmietne takto zvolané zastupiteľstvo viesť, vedie zastupiteľstvo ten, kto ho zvolal.
 6. Ak o zvolanie zasadnutia OZ  požiada aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie tak, aby sa zasadnutie uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti. Ak starosta napriek žiadosti zastupiteľstvo nezvolá, zastupiteľstvo sa uskutoční 15. deň od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne takéto zastupiteľstvo viesť, vedie ho zástupca starostu. Ak ani zástupca nie je prítomný alebo odmietne, vedie ho poslanec, ktorého poverí obecné zastupiteľstvo.
 7. Na zasadnutia OZ sa okrem poslancov a obyvateľov obce môžu pozvať aj ďalšie osoby; okruh osobitne pozvaných hostí vyplynie z pracovného stretnutia OZ.
 8. Účasť, resp. neúčasť poslanca na zasadnutí sa eviduje v prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice.
 9. Starosta otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čím je rokovanie uznášania schopné.
 10.  V prípade, že sa do pol hodiny po čase, určenom ako začiatok rokovania nezíde nadpolovičná väčšina poslancov, alebo v priebehu rokovania klesne počet poslancov pod nadpolovičnú väčšinu – pri schvaľovaní uznesení, resp. pod trojpätinovú väčšinu  - pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia obce, starosta rokovanie ukončí a stanoví sa náhradný termín rokovania do 14 dní.
 11. V úvode rokovania starosta oznámi počet prítomných poslancov a okrem schválenia návrhu programu rokovania ešte určí zapisovateľa, navrhovateľov a overovateľov zápisnice.
 12. Starosta vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.
 13. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko poradného orgánu – komisie, hlavného kontrolóra a pod., vypočuje si pred prijatím rozhodnutia ich stanovisko.
 14. Ak v súvislosti s prerokúvanou problematikou požiada o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak starosta neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť rokovanie, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca nie je prítomný, alebo odmietne, vedie ho iný poslanec, poverený obecným zastupiteľstvom.
 15. Ak je na rokovaní prítomný poslanec Národnej rady SR, zástupca európskeho parlamentu, zástupca vlády, alebo štátneho orgánu, a požiada o slovo,  slovo sa mu udelí. Slovo sa môže udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce. Na diskusiu občanov je  však vyhradený osobitný priestor v programe rokovania.
 16. Do diskusie sa hlásia prítomní zdvihnutím ruky; slovo sa udeľuje v poradí v akom sa do diskusie prihlásili. Účastníci nesmú rušiť pri prejave rečníka, ktorému bolo udelené slovo.
 17. V prípade, že diskutujúci nehovorí vecne k danej problematike, môže byť jeho vystúpenie limitované na dobu 4 minúty, resp. mu môže byť slovo odobraté. Poslanec má právo prerušiť diskutujúceho faktickou poznámkou, ktorá však nesmie presiahnuť dĺžku dvoch viet.
 18. Diskusia spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení.
 19. Uznesením OZ je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.
 20. Po vyčerpaní programu rokovania starosta rokovanie ukončí.
 21. O rokovaní OZ sa do 5 dní od rokovania spíše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto rokovanie viedol, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia.
 22. Všetky materiály z rokovaní OZ sa archivujú.
 23. Z každého zasadnutia sa vyhotovuje zvukový záznam, ktorý sa uchováva  v kancelárii starostu obce 12 mesiacov od uskutočnenia zasadnutia. Po tejto lehote sa zvukové záznamy odovzdajú do archívu obce.

 

 

 

 

Časť II.

UZNESENIA A VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA OBCE

 

§6

Postup prijímania uznesenia OZ

 1. Návrhy uznesení predkladajú navrhovatelia; starosta dá hlasovať o každom návrhu osobitne.
 2. Uznesenia sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi na ich splnenie.
 3. V prípade, že predložený návrh uznesenia je v dvoch alebo viacerých variantoch, hlasuje sa v poradí, v akom boli varianty predložené. Schválením jedného variantu, sa ostatné považujú za neprijaté.
 4. O prijatí uznesenia rozhoduje zahlasovanie nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
 5. O hlasovaní poslancov sa vedie evidencia, ktorá tvorí prílohu zápisnice.
 6. Uznesenie OZ podpisuje starosta a zvolení určení overovatelia.
 7. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše v lehote najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
 8. Obecný úrad je povinný doručiť písomné vyhotovenie prijatých uznesení obecného zastupiteľstva poslancom obecného zastupiteľstva v Liešťanoch v lehote do 3 dní od dátumu určeného v ods. 7.
 9. Uznesenie OZ sa zverejní na úradnej tabuli obce
 10. Kontrola plnenia uznesení prináleží hlavému kontrolórovi obce; v prípade neprítomnosti hlavného kontrolóra kontrolu plnenia uznesení vykoná zástupca starostu  a tvorí jeden z bodov programu rokovania.

 

§7

Všeobecne záväzné nariadenia obce

 1. Na plnenie úloh samosprávy vydáva obec všeobecne záväzné nariadenia, ktoré nemôžu byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami
 2. Na prijímanie nariadení obce sa vzťahuje §6 zákona.
 3. Nariadenie obce je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov.

 

 

Časť III.

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§8

 1. Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje OZ 3/5 väčšinou

       všetkých poslancov OZ.

 1. Poslanci a ostatné subjekty, ktorým z tohto poriadku vyplývajú povinnosti, sú povinní riadiť

       sa týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.

 1. Na tomto rokovacom poriadku sa uznieslo OZ v Liešťanoch dňa 14.5.2010 uznesením č. 2/2010 písm. c.
 2. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.4.2010.
 3. Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok OZ v Liešťanoch zo dňa 2.3.2007
 4. Zmena rokovacieho poriadku bola prerokovaná OZ v Liešťanoch dňa 08.05.2013 uznesením číslo 32/2013 a týmto dňom nadobúda účinnosť.

 

V Liešťanoch  07.mája 2013.

 

 

                                                                                                          Vladimír    Š O P O Ň

                                                                                                      starosta obce