Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch na základe § 11 ods. 4 písm. j/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  (ďalej len „zák. č. 369/1990 Zb.“)

v y d  á v a    pre územie obce Liešťany tento

 

 

 

Štatút obce

 LIEŠŤANY

 

 

 

Prvá hlava

§ 1

Úvodné ustanovenia

 (1)     Štatút obce Liešťany upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež  širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.

 

(2)     Štatút obce Liešťany je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

 

§2

Postavenie obce

 (1)     Obec Liešťany je samostatný územný samosprávny a správny celok  Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

 

Územie obce Liešťany  je územný celok, ktorý tvoria tri katastrálne územia.

 

Akékoľvek zmeny územia obce Liešťany možno vykonať len v súlade s § 2 ods. 3, 4 zák. č. 369/1990 Zb. a s osobitnými právnymi predpismi.

 

(2)     Obec Liešťany je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastnými majetkom a s vlastnými príjmami.

 

 

Obec Liešťany môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou.

 

Obec Liešťany môže nakladať aj s majetkom ostatných subjektov – fyzických aj právnických osôb – pokiaľ bola k takémuto nakladaniu zmocnená právnym predpisom alebo dohodou.

 

(3)     Obec Liešťany má právo na vlastné symboly.

 

(4)     Ukladať obci Liešťany povinnosti a obmedzenia pri výkone samosprávy možno len na základe  zákona a na základe medzinárodnej zmluvy.

 

 

 

§ 3

Obyvatelia obce Liešťany, ich práva a povinnosti

 (1)     Obyvateľom obce Liešťany je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

 

Úpravu trvalého pobytu upravuje osobitná právna norma. Obec môže upraviť bližšie podmienky inštitútu trvalého pobytu na území obce v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.

 

(2)     Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv a povinností.

 

Tieto sú zakotvené predovšetkým v ust. § 3 ods. 2, 3 a § 4 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

(3)     Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi

 

(4)     Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo je obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo  ten, kto má čestné občianstvo obce.

 

Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).

 

(5)     Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

 

(6)     Obec poskytuje sociálne výpomoci a využíva podporné mechanizmy na úseku sociálnych vecí v súlade s platnou právnou úpravou.

 

Za tým účelom môže vydať samostatné zásady, ktoré budú obsahovať bližšie podmienky poskytovania výpomocí a podporných mechanizmov.

 

 

§ 4

Samospráva obce

 (1)     Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný  zákon, ak  takéto úkony podľa zákona nevykonáva  štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

 

(2)     Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

 

a)       orgánov obce

b)       hlasovaním obyvateľov obce

c)       zhromaždení obyvateľov obce

 

Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje a prostriedky, napr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a pod. Pri ich realizácii však musia byť splnené podmienky uvedené v osobitných právnych predpisoch.

 

(3)     Obec pri plnení úloh samosprávy spolupracuje s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.

 

Obec tiež úzko spolupracuje aj s ostatnými podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah a význam pre obec, najmä z pohľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

 

(4)     Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).

 

Nariadenia obce nesmú byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, v rozpore s ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami,  s ktorými vyslovila súhlas Národná rada SR a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

 

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.

 

Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch.

 

.

 

Druhá hlava

Majetok obce Liešťany

§ 5

 (1)     Majetok obce tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou.

Rozsah majetku obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou (napr. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov, zák. NR SR č. 181/1995 Z.z. o pozemkových úpravách a pod.).

Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii, alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila podľa osobitného predpisu. Rozsah nakladania a disponovania s takýmto majetkom sa musí upraviť v zakladateľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov.

 

(2)     Majetok obce Liešťany sa používa najmä:

-          pre verejné účely,

-          na výkon samosprávy obce.

-          na podnikateľské účely

Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak  osobitný predpis neustanovuje inak.

 

V každom jednotlivom prípade je obec povinná zabezpečiť a vytvoriť také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec – napr. doložky o práve spätného vrátenia za tých istých podmienok ako vec bola odovzdaná, o možnosti aktívneho podieľania sa na chode a činnosti týchto subjektov a pod.

 

(3)     Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

 

(4)     Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s platnou právnou úpravou – najmä Obchodným a Občianskym zákonníkom.

 

(5)     Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.

Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a pod.

 

(6)     Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie Obecný úrad v Liešťanoch v súlade s platnou právnou úpravou.

 

(7)     Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

 

 

§ 6

 (1)     Orgány obce a organizácie obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, ako aj vo vlastníctve, ktorý bol  iných fyzických alebo právnických osôb,  v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

 

(2)     Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce   zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.

 

Orgány obce a organizácie sú povinné najmä:

-          udržiavať a užívať majetok,

-          chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

-          používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného    uplatňovania  

            svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

-          viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu.

 

(3)     Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

(4)     V majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) obce Liešťany  koná v jej mene navonok starosta obce Liešťany.

 

§ 7

 (1)     Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať  a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné  právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe.

 

(2)     Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov  a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v samostatných zásadách.

 

(3)     Právnické osoby s majetkovou účasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje v súlade s platnou právnou úpravou.

 

Pritom musí dbať na to, aby v činnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, a aby činnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

 

 

§ 8

        Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 9

(1)     Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Liešťany“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch (§ 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a doplnkov).

 

(2)     Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:

-          majetok obce Liešťany,

-          nadobúdanie a prevody vlastníctva majetku obce,

-          postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám,

-          práva a povinnosti organizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku  

           obce,

-          podmienky odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,

-          ktoré úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,

-          správu majetku obce,

-          hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce,

-          nakladanie  s cennými papiermi,

-          aukčný predaj vecí,

-          kontrolu dodržiavania  zásad hospodárenie s majetkom,

-          odpustenie pohľadávok obce.

 

Tretia hlava

Financovanie a rozpočet obce Liešťany

§ 10

Financovanie

 (1)     Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, vrátane tzv. decentralizačnej dotácie, ako aj z vlastných zdrojov.

 

(2)     Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, (mestami) príp. s inými právnickými a fyzickými osobami.

 

Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj zo zisku, resp. z výnosov jednotlivých subjektov obce, príp. tých, kde obec má majetkový alebo iný vklad.

 

(3)     Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

 

Rozsah účelových a neúčelových dotácií upravujú každoročne rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky.

 

 

§ 11

Rozpočet

 (1)     Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.

 

(2)     Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 3 zák.  č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

To isté sa týka záverečného účtu obce, ako aj návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.

 

(3)     Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.

Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného obci do užívania (nájmu), výnosy z miestnych daní a miestnych poplatkov, podiely na daniach v správe štátu, výnosy z pokút uložených za priestupky, dotácie zo štátneho rozpočtu,  výnosy z majetku rozpočtových a príspevkových organizácií, iných subjektov s majetkovou účasťou obce.

Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.

 

(4)     Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť  o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky.

O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

 

(5)     Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimorozpočtového fondu obce, alebo do  rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.

 

(6)     Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie Obecný úrad v Liešťanoch.

Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – rozpočtovými pravidlami Slovenskej republiky na ten-ktorý rok.

 

(7)     Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia v súlade s platnou právnou úpravou.

 

(8)     Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

 (9)     Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (§ 9 ods. 5 zák.  č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

 

§ 12

Rozpočtové provizórium

 (1)     Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok  schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa  rozpočtové hospodárenie v dobe  od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom podľa predloženého návrhu rozpočtu obce.

 

(2)     Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.

 

(3)     Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce  Liešťany.“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch.

 

Štvrtá hlava

Orgány obce

§ 13

Základné ustanovenia

 (1)     Orgánmi obce Liešťany sú:

a)       obecné zastupiteľstvo

b)       starosta obce

 

(2)     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány.

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo (§ 18 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Liešťany a vzťahuje sa na neho primerane režim zák. č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov.

 

(3)     Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

 

(4)     Obec Liešťany zriaďuje aj iné komisie a útvary v súlade s platnou právnou  úpravou – napr. podľa zák. č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov, zák. č. 152/1998 Z. z., o sťažnostiach  a pod.

 

 

§ 14

Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany

 (1)     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch je zastupiteľský zbor obce Liešťany zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Liešťany na štyri roky.

Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený v osobitnom právnom predpise.

 

(2)     Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch má 9 poslancov.

 

(3)     Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa  končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 

§ 15

Úlohy obecného zastupiteľstva

 (1)     Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Liešťany a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4 zák.  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

(2)     Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:

a)       určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva,

          schvaľovať  najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b)       schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet

          obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods.

          1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.

c)       schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života

          obce,

d)       rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,

e)       určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o

          prijatí úveru alebo pôžičky,

 

f)        vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať

          verejné zhromaždenia občanov,

g)       uznášať sa na nariadeniach obce,

h)       schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení

          podľa § 21 ods. 1,

i)        určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé

          funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na

          návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie (úväzku),

j)        voliť a odvolávať hlavného kontrolóra, určiť rozsah úväzku hlavného kontrolóra a jeho plat,

          schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,

k)       schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľsva a zásady odmeňovania

          poslancov,

l)       zriaďovať, zrušovať  a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh

         starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné

         spoločnosti a iné  právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj

         schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe.

m)     schvaľovať združovania obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj  

         zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,

n)      zriaďovať a zrušovať  orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,

o)      udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,

p)      ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, príp. znelku obce

 

 (3)     Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek  ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.

 

(4)     Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podklad na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Liešťanoch .

 

 

§ 16

Starosta obce

 (1)     Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách.Spôsob volieb je upravený v osobitných predpisoch.

 

(2)     Starosta obce je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v méně obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

 

(3)     Starosta najmä:

a)       zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle Rokovacieho poriadku obecného  

          zastupiteľstva v Liešťanoch a podpisuje ich uznesenia,

b)       vykonáva obecnú správu,

c)       zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

d)       vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania

          zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách oragnizačného

          poriadku obecného úradu,

e)       uschováva erb obce, vlajku obce a pečať obce a používa obecné symboly,

 

 (4)     Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.

 

(5)   Rozsah úväzku  a plat starostu obce  stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie najmenej 90 dní před voľbami; k zmenám počas funkčného obdobia môže dôjsť iba na návrh starostu.

 

§ 17

Zastupovanie starostu

 (1)     Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravdla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Starosta môže zástupcu kedykoľvek odvolať

 

(2)     Zástupca starostu môže byť len poslanec.

 

(3)     Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu až do zloženia sľubu nového starostu.

 

§ 18

Hlavný kontrolór obce

 (1)     Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.

 

(2)     Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitných zákonov.

 

(3)     Hlavný kontrolór najmä:

a)       vykonáva kontrolu:

-          príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia  

           rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,

-          nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo

           fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

-          účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

-          hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,

-          čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

-          správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých,  

           fondov a dotácií,

 

b)       preveruje:

-          tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

-          možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

 

c)       vypracúva odborné stanoviská:

-          k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce na daný rok pred jeho schválením  

           v obecnom zastupiteľstve,

 

d)       je povinný:

-          na požiadanie sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi,

-          predložiť obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o vykonanej činnosti.

 

(4)     Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

 

(5)     Hlavného kontrolóra  volí a odvoláva  obecné zastupiteľstvo na dobu určitú - 6 rokov.

 

(6)     Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu,

 

(7)     Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení.

 

(8)     Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

 

(9)  Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.

§ 19

Obecný úrad

 (1)     Obecný úrad sa riadi vydaným organizačným poriadkom; obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

 

(2)     Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

a)       zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce a orgánov obecného

          zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

b)       pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií

           obecného zastupiteľstva,

c)       vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí obce, vykonáva nariadenia obce,

          uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

d)       koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,

e)       organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

 

(3)     Prácu obecného úradu riadi starosta .

 

(4)     Organizáciu obecného úradu, počet zamestnancov a ich pracovné funkcie ustanovuje organizačný poriadok obecného úradu.

 

 

 

Piata hlava

MIESTNE REFERENDUM V  OBCI LIEŠŤANY

§ 21

 (1)     Miestne referendum v obci Liešťany o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

 

(2)     Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť miestne referendum, ak ide o  (§  11a ods. 1 zák.  č. 369/1990 Zb.):

a)       zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,

b)       odvolanie starostu,

c)       petíciu skupiny obyvateľov obce v počte aspoň 30 % oprávnených voličov.

 

 (3)     Obecné zastupiteľstvo môže miesten referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce v zmysle §11a ods 5 až 7 zákona 36/ 1990.

 

(4)     Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.

 

(5)     Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia miestneho referenda ustanoví obec nariadením.

 

 

 

Šiesta hlava

ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE

§ 22

 (1)     Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

 

(2)     Obecné zastupiteľstvo zvolá zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:

-          ak to požiada petíciou najmenej 30 % obyvateľov obce,

-          ak to požiada ¼ všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

 

(3)     Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.

 

(4)     Podmienky organizovania a uskutočňovania zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

 

(5)     Zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade v Liešťanoch a vyhlásením v obecnom rozhlase.

O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezentačná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

 

(6)     Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce.

 

Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 – 5 tohto ustanovenia.

 

 

 

Siedma hlava

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

OBCE LIEŠŤANY

§ 23

Úvodné ustanovenie

(1)     Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 zvolených 

       poslancov v priamych komunálnych voľbách obyvateľmi obce na  4 roky.

Spôsob voľby a počty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.

 

(2)     Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju v súlade s ústavou, s ústavnými a ďalšími zákonmi.

 

§ 24

Vznik a zánik poslaneckého mandátu

 (1)     Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

 

(2)     Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

 

(3)     Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu. Mandát poslanca zanikne:

 

-          odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

-          uplynutím funkčného obdobia,

-          vzdaním sa mandátu,

-          právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný  

           čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,

-          pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,

-          zmenou trvalého pobytu mimo územia obce

-          ak nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

-          v prípade nezlučiteľnosti funkcií  v zmysle § 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.

-          zrušením obce,

-          smrťou.

 

§ 25

Práva a povinnosti poslancov

(1)     Poslanec je oprávnený najmä:

a)       predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety,

          pripomienky a námety,

b)       interpelovať starostu, príp. členov komisií vo veciach týkajúcich sa ich práce,

c)       požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich

          rozpočtových, príspevkových organizácií a iných subjektov s majetkovou účasťou obce

          vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,

d)       požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci

          podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e)       zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov,

          ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,

f)        požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon

          poslaneckej funkcie.

 

(2)     Poslanec je povinný najmä:

a)       zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa  

          zúčastní,

b)       zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol

          zvolený,

c)       dodržiavať Štatút obce Liešťany, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Liešťanoch ako

          aj  ďalšie organizačné normy a predpisy,

d)       dodržiavať a rešpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce a v rámci svojich

          možností a schopností vykonávať ich kontrolu a rešpektovanie,

e)       obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

 

 (3)     Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy.

 

(4)     Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.

 

§ 26

Náhrady poslancov

 (1)     Funkcia poslanca sa vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.

Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

 

(2)     Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru.

 

(3)     Poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer.

 

Namiesto mzdy im patrí odmena určená v Zásadách odmeňopvania poslancov.

 

ôsma hlava

VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM

§ 27

 (1)     Veci spoločného záujmu obce Liešťany  a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.

 

(2)     Obec môže spolupracovať s inými obcami a mestami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení  združenia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

 

(3)     Obec môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami, alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deviata hlava

VZŤAHY S ORGÁNMI ŠTÁTU, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI,

S   POLITICKÝMI  STRANAMI  A HNUTIAMI  A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI

§ 28

 (1)     Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu, a to najmä s územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a pod.)

 

(2)     Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.

 

 

Desiata hlava

SYMBOLY OBCE, ČESTNÉ OBČIANSTVO,

CENY A ODMENY, KRONIKA OBCE

 

Prvá časť

Symboly obce Liešťany

§ 29

Úvodné ustanovenie

 

                Obecné symboly sú:

a)       erb obce Liešťany

b)       vlajka obce Liešťany

c)       pečať obce Liešťany

 

§ 30

Erb obce Liešťany

 

(1)     Za erb Liešťan bol navrhnutý a schválený zelený štít, v ktorom zo striebornej (bielej) pažite vyrastá strieborný (biely) strom – symbol Lomnice. Po pravej strane kmeňa (po pravej z heraldického hľadiska) na pažiti leží zlatá (žltá) krava – symbol Liešťan, po ľavej strane kmeňa na pažiti stojí strieborný  (biely) vták – symbol Dobročnej.

 

(2)     Podrobné a záväzné vyobrazenie erbu obce Liešťany tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.

 

(3)     Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka.

Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti formu a spôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v ods. 4 tohto ustanovenia.

Žiadosť musí obsahovať:

-          úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,

-          obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),

-          potvrdenie o zaplatení poplatku.

 

(4)     Erb obce sa používa:

a)       na pečatidle obce,

b)       na insígniách starostu,

c)       na listinách o udelení čestného občianstva obce Liešťany, ceny obce Liešťany a uznaniach

          obce Liešťany,

d)       na budove, kde má sídlo Obecný úrad v Liešťanoch ,

e)       na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,

f)        v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

g)       na preukazoch poslancov obce ako aj zamestnancov obce,

h)       na označenie vozidiel obce a doborovoľného hasičského zboru.

 

Subjekty používajúce erb podľa tohoto odseku sú oslobodené od platenia poplatkov.

 

(5)     Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce, alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.

V bežnom korešpondenčnom styku sa  erb obce môže používať.

Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta obce a obecný úrad.

 

(6)     Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.

Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 

 (7)     Obec Liešťany určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania erbu obce Liešťany, ako aj výšku poplatkov a sankcie za neoprávnené alebo nesprávne používanie.

 

 

§ 31

Vlajka obce Liešťany

 (1)     Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, zelenej, žltej, zelenej, bielej a zelenej.

Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

(2)     Podrobné a záväzné vyobrazenie vlajky obce Liešťany tvorí prílohu č. 2 tohto štatútu.

 

(3)     Vlajku obce Liešťany používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie.

Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

 

(4)     Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

 

 (5)     Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená  z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov ).

 

(6)     Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar.

Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

Vztyčovanie a snímanie zástavy obce uskutočňujú  občania určení a podľa pokynov starostom obce.

 

(7)     Pri používaní a vyvesovaní zástavy musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a)       vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

b)       na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný  

          závoj a pod.

 

(8)     Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 

(9)     Obec Liešťany určí všeobecne záväzným nariadením podrobnejšiu úpravu používania vlajky obce Liešťany.

 

 

§ 32

Pečať obce Liešťany

 (1)     Pečať obce Liešťany tvorí erb obce Liešťany s hrubopisom: „OBEC LIEŠŤANY“.

          Tvar pečate tvorí prílohu č. 3 tohoto štatútu.

 

(2)     Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach – udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod.

 

(3)     Pečať uschováva starosta obce.

 

 

Druhá časť

Čestné občianstvo, ceny a odmeny

§ 33

 

Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:

a)       Čestné občianstvo obce Liešťany

b)       Cena obce Liešťany

c)       Cena starostu obce Liešťany

d)       Odmeny

 

 

§ 34

Čestné občianstvo obce Liešťany

 (1)     Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Liešťany .

 

(2)     O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

(3)     O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.

Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.

 

(4)     Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva..

 

(5)     Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

 

§ 35

Cena obce Liešťany

 (1)     Cena obce Liešťany sa udeľuje za:

-          vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej

           a verejno-prospešnej činnosti,

-          činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúry rozvoj obce,   

           jeho propagáciu doma i v zahraničí,

-          činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku obce a jeho občanov.

 

(2)     Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce.

Návrhy musia byť riadne odôvodnené.

 

(3)     Cenu obce  Liešťany tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena určená obecným zastupiteľstvom.

K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jej udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa, rodné číslo laureáta, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.

 

(4)     Cenu obce Liešťany slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce na významných podujatiach obce.

 

(5)     Cena obce Liešťany sa môže udeliť ročne najviac päťkrát.

 

(6)     Cena obce Liešťany sa môže aj opätovne udeliť  tým istým osobám, najskôr však po uplynutí 2 rokov.

 

(7)     Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa ceny môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

§ 36

Cena starostu obce

 

(1)     Cenu starostu obce udeľuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce.

 

(2)     Cenu starostu obce Liešťany tvorí vecný dar v hodnote, ktorú každoročne schváli obecné zastupiteľstvo.

 

(3)     Cena starostu sa môže udeliť ročne najviac 10 - krát.

 

(4)     Evidencia sa vedie v Kronike obce Liešťany, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

 

§ 37

Odmeny

 

                Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny, a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

 

 

 

Tretia časť

Kronika obce

§ 38

(1)     Kronika obce Liešťany sa vedie v úradnom jazyku.

 

(2)     Zápisy do kroniky sa vykonávajú v ročných intervaloch.

Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

 

(3)     Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

 

(4)     Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecného zastupiteľstvo.

 

 

 

 

Jedenásta hlava

POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH

§ 39

Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách

(1)     Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

 

(2)     Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

 

(3)     Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

 

(4)     Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

 

 

§ 40

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

 (1)     Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 

(2)     Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 1 roka od ich vzniku, inak toto právo zanikne.

 

 

 

 

Dvanásta hlava

§ 41

Spoločné a záverečné ustanovenia

 (1)     Štatút obce Liešťany je základnou právnou normou obce Liešťany.

Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

 

(2)     Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné  zastupiteľstvo v Liešťanoch 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

 

(3)     Štatút obce Liešťany bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa 14.mája 2010  uznesením č. 2/2010 písm. C.

(4)     Štatút obce Liešťany nadobúda účinnosť dňom 1.4.2010

 

(5) Dňom účinnosti toho Štatútu obce stráca účinnosť Štatút obce zo dňa 4.4.2008

 

 

 

 

 

 

V Liešťanoch , dňa 17. mája 2010

 

 

 

                                                                                  Vladimír    Š o p o ň

                                                                                         starosta obce