Zásady hospodárenia s obecným majetkom

 

Obec Liešťany

 

 

 

 

Zásady hospodárenia s obecným majetkom

 

 

 

 

       Obecné zastupiteľstvo obce Liešťany, V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov   vydáva  tieto  zásady  hospodárenia a nakladania s majetkom obce Liešťany a majetkom v štátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený.

 

 

I

Úvodné ustanovenie

 

 1. Tieto zásady upravujú a bližšie vymedzujú majetok obce, nadobúdanie a prevody majetku obce, prenájom majetku, prenechávanie majetku obce do užívania právnickým a fyzickým osobám, správu majetku obce, hospodárenie a nakladanie s majetkovými právami obce.
 2. Týmito zásadami sa riadi:
  1. Obec Liešťany
  2. Príspevkové organizácie, rozpočtové organizácie založené obcou podľa osobitného predpisu a ostatné subjekty, ktorým bol zverený obecný majetok do správy

 

 

II

Majetok obce

 

 1. Majetok obce sú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, vrátane finančných prostriedkov, majetkové práva a majetkové práva právnických osôb, založených obcou.
 2. Majetok obce ďalej tvoria:
  a) veci, ktoré prešli do vlastníctva obce, na základe zák. č. 138/1991 Zb. o  

          majetku obcí, v znení neskorších predpisov;
      b) ďalšie veci a súvisiace majetkové práva, ktoré obec získa pri hospodárení s   

          vlastným majetkom, v rámci svojej činnosti, pri plnení úloh vyplývajúcich zo  

          zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
      c) pohľadávky a iné majetkové práva;
      d) veci získané obcou na základe ďalších právnych predpisov.

 1. Majetok obce je zaradený do skupín:
  1. drobný hmotný majetok
  2. dlhodobý hmotný majetok
  3. dlhodobý nehmotný majetok
  4. finančný majetok – dlhodobý

                    -  krátkodobý

 1. cenné papiere
 2. zásoby
 3. pohľadávky a záväzky
 1. Oceňovanie a inventarizácia obecného majetku sa riadia príslušnými internými smernicami.
 2. Vlastník a správca majetku sú povinní viesť o majetku predpísanú evidenciu v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
  1. Vyúčtovanie príjmov z prevádzky fitnescentra sa predkladá 2x ročne v termíne do 30.  6. a 15.12.- kalendárneho roku;
  2. Vyúčtovanie príjmov z prevádzky Obecnej knižnice sa predkladá 1x ročne do 15.12. kalendárneho roku.

 

III

Použitie majetku obce

 

1.  Majetok obce sa použije

 1. na verejné účely (miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá, ak je   

      verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať). Za používanie 

            sa vyberajú miestne poplatky podľa osobitného predpisu. Používanie možno 

            obmedziť rozhodnutím OZ.

       b) na podnikateľskú činnosť, pre obecné organizácie alebo inú formu  

            podnikateľskej činnosti

  c) na výkon samosprávy: plnenie záväzkov, uspokojenie potrieb obce, činnosť    

       orgánov obce

 1.  Obec je povinná zachovať účelové určenie majetku, pokiaľ OZ vo svojom        

      uznesení nerozhodne inak

 

IV

Hospodárenie s majetkom obce

 

 1. Orgány obce a organizácie založené obcou sú povinné hospodáriť a spravovať majetok obce v prospech rozvoja obce a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
 2. Pod správou obecného majetku sa rozumie:

a)  oprávnenie majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade  

s týmito zásadami hospodárenia s majetkom obce, platnými všeobecne záväznými nariadeniami obce a všeobecne platnými právnymi predpismi.

            b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím

            c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného

                 uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými

                 orgánmi

             d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu

 1. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovým organizáciám alebo príspevkovým organizáciám, ktoré zriadilo podľa osobitného predpisu. Všetky právne úkony, spojené s nakladaním s majetkom obce, musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
 2. Starosta obce môže zveriť majetok obce formou protokolu:

a) do správy obecným organizáciám v zmysle zákona o majetku obcí (ďalej správca),

 b) do užívania útvarov v zmysle organizačného poriadku.

 1.  Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade s týmito Zásadami a so Štatútom obce.
 2. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom obce. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce. Správca koná v mene obce pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje.
 3. Správcovia pri nadobudnutí majetku vlastnou činnosťou sú povinní v lehote do 30 dní túto skutočnosť písomne oznámiť OcÚ.
 4.  Zverením majetku do správy súčasne prechádzajú na správcov i všetky súvisiace práva a povinnosti vyplývajúce zo správy majetku obce.
 5. Po protokolárnom zverení majetku do správy a následnom písomnom zázname o jeho fyzickom prevzatí, sú správcovia povinní viesť zverený majetok v účtovnej evidencii v súlade s príslušnými právnymi predpismi o účtovníctve. V prípade, ak je súčasťou ukončených stavieb priložená dokumentácia, býva táto prílohou k protokolu.
 6.  Správcovia si môžu so súhlasom obce zmluvou o zámene správy vzájomne vymeniť majetok obce vo svojej správe.
 7. Pri hospodárení s majetkom obce má rozhodovaciu právomoc:
  a) obecné zastupiteľstvo

      b) starosta obce

 

V

Schváleniu obecného zastupiteľstva podliehajú vždy

 

a)  Zmluvné prevody nehnuteľného majetku, ktorý je vedený na účte 031 – pozemky    

  a na účte   021 – stavby, 022 – samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, 023 – dopravné prostriedky, 028 – drobný dlhodobý hmotný majetok, t.z. dlhodobý hmotný majetok odpisovaný;
b)  Zmluvné prevody hnuteľného majetku nad hodnotu  300 eur

c)  Darovanie hnuteľného majetku

d)  Prijatie úveru a súvisiace zriadenie záložného práva a zápis do katastra  

     nehnuteľností
e)  Prevzatie záväzkov a pohľadávok a súvisiace zriadenie záložného práva a zápis 

     do katastra nehnuteľností
f)  Nakladanie s majetkovými právami
g) Vydávanie cenných papierov a nakladanie s nimi,
h) Vloženie majetku do obchodných spoločností, založených v zmysle obchodného   

     zákonníka obcou, alebo iným subjektom, alebo môže zo svojho majetku založiť

     inú právnickú osobu,
i)  Bezodplatný prevod nehnuteľného majetku s príslušenstvom, ak to dovoľuje

     osobitný predpis,
j)   Peňažné dary
k) Prenájom nehnuteľného majetku na dobu určitú

l)  Celkové alebo čiastočné odpustenie dlhu na písomnú  žiadosť dlžníka zo závažných, najmä sociálnych dôvodov

m) obstarávanie tovarov a služieb v hodnote nad 300 eur. Nad tento limit je možné uhrádzať, bez súhlasu Obecného zastupiteľstva dodávku nasledovných služieb: vývoz komunálneho odpadu, uskladnenie a likvidácia odpadu, dodávka energií.

 

VI

Rozhodnutiu starostu podliehajú

 

a)  Zmluvné prevody hnuteľného majetku do hodnoty  300 eur

b) Povolenie dlžníkovi odklad zaplatenia dlhu, prípadne zvoliť primerané splátky

c) Vypožičanie hnuteľného majetku

d) obstarávanie tovarov a služieb v hodnote do 300 eur

 

 

 

 

 

 

VII

Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom

 

 1. Prebytočný obecný majetok je majetok, ktorý obec nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Za prebytočný majetok sa považuje aj časť majetku, ktorá presahuje rozsah primeraný potrebám obce.
 2. Neupotrebiteľný obecný majetok je majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie, poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže ďalej slúžiť žiadanému účelu; za neupotrebiteľný hmotný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré nemožno premiestniť, ale ktoré treba odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby v súlade s územným plánom obce.
 3. Návrh o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti obecného majetku, ako aj o možnom spôsobe naloženia s ním, predkladá starosta obce na najbližšom zasadnutí OZ.
 4. Pri nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným obecným majetkom treba postupovať spôsobom, ktorý je v súlade s §9 zákona138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a ktorý nebude zjavne nevýhodný pre obec.

 

 

 

VII a

Odpredaj majetku

 

     Obec môže na základe rozhodnutia OZ obecný majetok odpredať záujemcom – fyzickým alebo právnickým osobám. Toto ustanovenie sa vzťahuje i na pozemky, určené na výstavbu.

Obec zverejní zámer predať svoj majetok a spôsob jeho predaja vždy nasledovne:
a) na svojej úradnej tabuli
b) na internetovej stránke obce

   1.  Prevody vlastníctva majetku obce, ak zákon o majetku obcí neustanovuje inak, musí obec vykonať:

a) priamym predajom najmenej za cenu stanovenú podľa osobitného predpisu, ak hodnota nepresiahne 300 eur;

b) na základe obchodnej verejne súťaže, ak hodnota presiahne 300 eur;

c) dobrovoľnou dražbou.

   2.  Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob v zmysle § 9a zákona o majetku obcí. Oznámenie o prebytočnosti obecného majetku, určeného na predaj sa zverejňuje najmenej 14 pred plánovaným predajom na mieste obvyklom – v o vývesnej oznamovacej skrinke pri OcU a na webovej stránke obce.

   3. Cena za prevod majetku obce sa určuje dohodou, najmenej do výšky hodnoty zistenej na základe znaleckého posudku v zmysle platných cenových predpisov. V prípade viacerých záujemcov i kúpu majetku obce vyhlási obec verejnú ponuku a majetok odpredá záujemcovi s najvyššou cenovou ponukou

   4. Náklady na vyhotovenie geometrických plánov a znaleckých posudkov znáša kupujúci, s ktorým bude uzatvorená kúpna zmluva, pričom geometrický plán a znalecký posudok vyhotoví geodet a znalec, ktorého určí obec podľa pravidiel a postupov zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

    5. Obec nebude postupovať pri prevode vlastníctva svojho majetku na iný subjekt obchodnou verejnou súťažou, dobrovoľnou dražbou ani priamym predajom za cenu nižšiu, ako zistenú znaleckým posudkom, ak ide o prevod majetku obce v zmysle § 9a ods. 8 zákona o majetku obcí.

   6. Cena za prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, a pri prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa sa určuje dohodou, pričom za orientačnú cenu sa považuje cena zistená v Cenovej mape nehnuteľnosti CMN. Cena za predaj pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy sa stanovuje vo výške 4,- eur za m2  pre tých žiadateľov, vrátane ich právnych predchodcov, ktorí minimálne 15 rokov vlastnia stavby charakteru: rodinné domy, garáže, hospodárske stavby a nádvoria (dvor) pri rodinných domoch.

7. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem o prevod majetku do vlastníctva, je povinná predložiť čestné vyhlásenie žiadateľa, že v čase podania žiadosti nemá žiadne záväzky voči obci po lehote splatnosti, resp. ak ich má, uvedie výšku záväzku a stručné odôvodnenie záväzku. Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že v čase podania žiadosti nemajú žiadne záväzky voči obci po lehote splatnosti ani právnické osoby, ktorých je fyzická alebo právnická osoba konateľom alebo spoluvlastníkom.

 

VII b

Darovanie majetku, zámena nehnuteľností

 

     Darovanie nehnuteľného obecného majetku je neprípustné. Bezodplatné prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce sa môžu uskutočňovať len so súhlasom obecného zastupiteľstva. Obec môže prijímať dary od fyzických a právnických osôb

iba v prípade, ak na predmete darovania neviaznu ťarchy, ktorých výška prevyšuje hodnotu darovanej veci.

     K zámene nehnuteľností vo vlastníctve obce za nehnuteľnosti vo vlastníctve iných osôb sa vyžaduje súhlas obecného zastupiteľstva.

Hodnota zamieňaných nehnuteľností musí byť približne rovnaká.

 

VII c

Prenájom majetku

 

     Obec môže svoj majetok prenajať alebo prenechať na dočasné užívanie iným fyzickým a právnickým osobám len na základe uzatvorených zmlúv. Uzatvárať zmluvy je oprávnený starosta obce. Výpovedná lehota vypovedania nájomných vzťahov je  dva mesiace pre obe zúčastnené strany.   

     Nájomca nie je oprávnený prenajaté priestory dať do podnájmu tretím osobám.

V prípade prenájmu nebytových priestorov, ktoré boli zverené do hospodárenia

obcou založenej organizácii alebo právnickej osoby, uzatvára podnájomnú zmluvu

štatutár organizácie alebo právnickej osoby po predchádzajúcom súhlase starostu obce.

Nájomná zmluva o prenechaní majetku obce na dočasné užívanie musí obsahovať určenie majetku, ktorý sa má ponechať na dočasné užívanie, spôsob a čas užívania, stanovenie výšky odplaty a termínu platby, dohodu o udržiavaní majetku a možnosť ukončenia zmluvného vzťahu pri nedodržaní dohodnutých podmienok, prípadne z iných objektívnych dôvodov.

    Pri stanovení sadzby ročného nájomného sa vychádza z atraktívnej polohy majetku obce. Úhrada za dočasné užívanie nebytových priestorov sa stanovuje dohodou

    V prípade viacerých záujemcov o prenájom toho istého nebytového priestoru je

podkladom k uzatvoreniu nájomnej zmluvy stanovisko OZ.

    Majetok obce sa prenajíma na dobu určitú, max. do ukončenia funkčného obdobia OZ. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú je možné dohodnúť vtedy, ak sa nájomca zaviaže, že prenajatý majetok obce zhodnotí na svoje náklady. Vtedy sa nájomné môže dohodnúť aj vo forme naturálneho plnenia – t. j. vo forme vykonania stavebných prác na prenajatej nehnuteľnosti s tým, že nájomca do 30 dní po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia odovzdá vykonané dielo do majetku obce.

    Na nájomné je možné započítať hodnotu vykonaných stavebných prác len do výšky rozpočtu stavby schváleného starostom obce pred začatím stavebných prác.

Toto ustanovenie sa  nevzťahuje na prenájom majetku obce, ktorý je súčasťou predškolských zariadení, škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec,

 

 Krátkodobé prenájmy zariadení v majetku obce

     Pod pojmom krátkodobý prenájom nebytových priestorov pre účely tohto VZN sa

rozumie jednorazové využitie nebytových priestorov v školských, športových,

kultúrnych zariadeniach a priestorov v budove obecného úradu maximálne po dobu za sebou idúcich 10 kalendárnych dní ( školenia, kurzy, slávnostné posedenia a pod.)

     Starosta obce je oprávnený na základe návrhu OZ schváliť každoročne Cenník krátkodobých prenájmov obecného majetku a poskytovaných služieb

vždy 1.1. príslušného roka;  prenájom trhových miest rieši Trhový poriadok.

     V prípade prenájmu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku sa výška

minimálneho ročného nájmu vypočíta nasledovne:

Ročné nájomné = (OC/Rodp ) x  [1,1 + ( Rodp – Rskut )/ Rodp2],  kde

OC - obstarávacia cena

Rodp - počet rokov odpisovania, podľa zaradenia majetku do príslušnej odpisovej

skupiny v zmysle zákona o dani z príjmov

Rskut - skutočný počet rokov používania majetku, pričom ak Rskut > Rodp2, potom

Rskut = Rodp2

 

Povinnosti a práva vlastníka a nájomcu

   1.  Nájomca je povinný zabezpečovať funkčnosť a vzhľad prenajatého majetku údržbou v úzkej súčinnosti s vlastníkom.

   2. Plnenie základných povinností v oblasti údržby a stavebných úprav zabezpečuje vlastník a nájomca  spoločne s nasledovnou špecifikáciou:

Vlastník je povinný najmä:

a) opravovať a udržovať nosnú konštrukciu objektu

b) zabezpečovať statickú bezpečnosť objektu

c) opravovať a udržovať strechy a krovy proti zatekaniu do objektu, ako aj zabezpečovať účinný odvod dažďových vôd

d) udržiavať vonkajší vzhľad objektu – fasády, okná, vonkajšie vstupné schodištia a pod.

e) zabezpečovať funkčnosť vonkajších prípojok inžinierskych sietí vzťahujúcich sa k objektu

f) zabezpečovať funkčnosť a čistenie prístupových komunikácií pre vozidlá, pokiaľ sú vo vlastníctve obce

g) poistiť prenajatý nehnuteľný majetok

 

Nájomca je povinný najmä :

a) zabezpečovať zdravotnú nezávadnosť miestností z hľadiska povrchových úprav ( steny, stropy, podlahy, okná, otvory . . . )

b) zabezpečovať bežnú údržbu a funkčnosť vnútorných rozvodov elektroinštalácií, pitnej vody, úžitkovej vody, kanalizácie, slaboprúdu, plynu, tepelných rozvodov, rozvodov vzduchotechniky, technologických zariadení a ostatných rozvodov slúžiacich k prevádzkovej činnosti objektu ( sanitná inštalácia )

c) zabezpečovať správne a riadne merania médií v prípade uzavretia obchodných zmlúv s ich dodávateľmi

d) pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení zabezpečovať v zmysle platných predpisov pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, zariadení požiarnej ochrany a civilnej ochrany

e) zabezpečovať údržbu verejnej zelene na prenajatých plochách

f) zabezpečiť vývoz odpadu v zmysle platných predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce

g) zabezpečovať funkčnosť a čistenie komunikácií pre chodcov - chodníkov, pokiaľ sú vo vlastníctve obce

h) bezodkladne vyrozumieť prenajímateľa o vzniku havárie v prenajatých priestoroch

 

    Pri krátkodobých prenájmoch je povinnosťou vlastníka odpísať stav meračov energií  a to ako začiatočný, tak i konečný stav. Nájomca je povinný uhradiť spotrebu energií.

Na zabezpečenie úhrady spotreby energií vlastník vyberie od nájomcu jednorázovú zálohu vo výške 100 EUR, ktorá bude vyúčtovaním vrátená, resp. doplatená do výšky skutočných nákladov.

 

 

VII d

Likvidácia majetku

 

     Neupotrebiteľný obecný majetok, pri ktorom je zrejmé, že je pre obec a občanov nevyužiteľný a nepredajný (t.j. neprejavili o neho občania záujem) sa fyzicky zlikviduje a odstráni z evidencie,  o čom musí byť vyhotovený komisionálny záznam a tento musí byť priložený k dokumentácii.

 

VIII

Odňatie majetku

 

     V prípade, že organizácia alebo iná právnická osoba založená obcou nevyužíva jemu zverený majetok, nepotrebuje ho na plnenie úloh, alebo s ním nehospodári v zmysle zákona tohto VZN, môže mu obec správu majetku odňať. O odňatí správy majetku sa vyhotoví písomný protokol medzi obcou a príslušným správcom majetku.

    Pokyn na odňatie majetku dáva starosta na základe rozhodnutia OZ.

 

                  

 

 

IX

                                               Nadobúdanie majetku obce

 

 1. Obec môže nadobúdať nehnuteľný alebo hnuteľný majetok v zmysle zákona o obecnom zriadení od právnických alebo fyzických osôb odplatne alebo bezodplatne.
 2.  Nadobúdanie majetku – novovybudovaných komunikácií s príslušným technickým vybavením (napr.osvetlenie, signalizácia a pod.) sa realizuje formou daru alebo prevodom za symbolickú cenu, ktoré nepodlieha schváleniu v OZ.
 3. Cena odplatne nadobúdaného majetku sa určuje dohodou, pričom hodnota majetku je určená podľa všeobecne záväzných právnych predpisov .
 4. Hodnota bezodplatne nadobúdaného majetku alebo nadobúdaného za symbolickú cenu musí byť vždy uvedená.
 5. Odplatné nadobúdanie hnuteľného majetku je v právomoci:

            a) starostu obce.

            b) obecného zastupiteľstva

      6.  Pri nadobúdaní hnuteľného majetku, ktorého hodnota je vyššia ako 300,- eur je   

           nevyhnutný súhlas poslancov

 

X

                                       Pohľadávky a iné majetkové              

                                      práva obce

 

1. Právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami obce vykonávajú:

 a) organizácie, ktoré obec založilo alebo zriadilo, ak pohľadávky a majetkové práva vznikli pri výkone správy k zverenému majetku

b) Obecný úrad v Liešťanoch, ak pohľadávky a majetkové práva vznikli pri agende, ktorej výkon obecný úrad zabezpečuje v zmysle zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ďalších platných právnych predpisov (ďalej iba subjekty).

2. Subjekty, ktoré vykonávajú právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.

3. Na žiadosť dlžníka, zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, je možné pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť:

a) starosta môže pohľadávku odpustiť, ak  je celková výška pohľadávky do100 €.

b) v ostatných prípadoch rozhoduje OZ.

4. Zo závažných dôvodov, najmä ak je vymáhanie pohľadávky neefektívne, možno pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť:

a) starosta môže pohľadávku odpustiť, ak celková výška pohľadávky je do 100 €

b) v ostatných prípadoch rozhoduje OZ.

5. Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.

6. Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, sú subjekty oprávnené dočasne upustiť od jej vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla.

7. Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, je obec alebo obecná organizácia povinná vykonať všetky úkony na jej vymoženie.

8. Organizácie, ktoré obec založilo alebo zriadilo a ktorým zverilo majetok do správy podľa týchto zásad, postupujú pri upustení od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok podľa platnej účtovnej osnovy a postupov účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie.

9. Ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je trvalo neefektívne, môže štatutár organizácie pohľadávku odpustiť, ak je celková výška pohľadávky do 100 €, alebo od vymáhania upustiť, ak je celková výška pohľadávky do 100 €.

10. Hospodárenie s pohľadávkami musí mať písomnú formu.

  11. Nakladanie s pohľadávkami obce na úseku daní a poplatkov sa riadi osobitnou právnouúpravou.

 12. Pri nakladaní s inými majetkovými právami obce sa primerane použijú ustanovenia jednotlivých odsekov tohto článku, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

                                                             XI

                                               Záverečné ustanovenia

 

 1. Týmto sa rušia Zásady hospodárenia s obecným majetkom zo dňa 03.10.2008.
 2. Tieto Zásady hospodárenia Obce Liešťany boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch na svojom riadnom zasadnutí dňa 18.09.2012 uzn. č. 4/2012 g).
 3. Účinnosť nadobudne dňom schválenia v OZ v Liešťanoch t.j.

     18.septembra 2012.

 

 

 

 

                                                                                                              Vladimír Šopoň

                                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

 

dátum vyvesenia : 15.06.2012                     . dátum zvesenia: 02.07.2012

 

 

 

 

 

  

Cenník krátkodobých prenájmov obecného majetku a poskytovania služieb

Dodatok č.1 Zásad hospodárenia s obcecným majetkom 

schválený uznesením OZ č. 60/2019

 

 

 

 

C e n n í k

krátkodobých prenájmov obecného majetku a poskytovania služieb

 

 

1. Blahoželanie – relácie v miestnom rozhlase – k jubileu                                             3,50€

 

2. Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase                                                                      2,00€

 

  Od poplatku sú oslobodené rozpočtové, príspevkové a spoločenské organizácie, ktoré nie  

    sú zriadené na podnikanie

 

3. Poplatok za trhové miesto podľa čl.III ods.4 písm. a až e Trhového poriadku            2,00€

    Podľa čl. III ods. 4 písm.f/  Trhového poriadku (KD)                                           7,00€/hod.

 

4. Poplatok za prenájom kultúrneho domu

 a) slávnostné posedenia, životné jubileá, rodinné oslavy, promócie                            40,00€

 b) svadobné hostiny – občania s trvalým pobytom v obci                                            70,00€

      občania s trvalým pobytom mimo obce                                                                   85,00€

c) kary15,00€

k uvedeným poplatkom sa pripočíta  spotreba el. energie v kuchyni a spotreba plynu za vykurovanie.

 

5. Poplatok za prenájom jedálne ZŠ s MŠ v Liešťanoch:

 a)  slávnostné posedenia, životné jubileá, rodinné oslavy, promócie                            30,00€

 b) kary                                                                                                                            15,00€

k uvedeným poplatkom sa pripočíta  spotreba el. energie v kuchyni a spotreba plynu za vykurovanie.

 

6. Použitie Domu smútku na pohreb zosnulého                                                              7,00€

+ spotreba elektrickej energie pri použití chlad. boxu

 

7. Poplatok za zapožičanie:

a) stôl                                                                                                                      0,60€/ks

b) stolička                                                                                                                0,10€/ks

c) kuchynský riad                                                                                                    6,00€

d) záhradná súprava                                                                                                5,00€/ks

 

8. Sadzby za  použitie strojov a motorových vozidiel

a) traktor                                                                       20,00€/motohod. – pri jazde do 4 km

                                                                                                         1,00€/km + 1,00€ 1/4hod

b) Drvič konárov                                                                                                  1,00€/1/4hod.

 

9. Sadzby za použitie faxu a odoslanie tlačív                                                              0,60€/ks

    Kopírovacie práce                                                                                            0,10€/1str.A4

 

 

 

V Liešťanoch dňa 18.09.2012

 

 

                                                                                                       Vladimír    Š o p o ň

                                                                                                            starosta obce