Zásady odmeňovania poslancov

      Obecné zastupiteľstvo v Liešťanoch, v zmysle § 11 ds. 4 písm. k) a § 25 ods. 9/ Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva tieto

 

Zásady

odmeňovania poslancov a členov komisií  

OZ v Liešťanoch

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

1/ Účelom týchto Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií pri OZ v Liešťanoch  (ďalej len Zásady odmeňovania) je určiť pravidlá odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov a členov komisií OZ v Liešťanoch, zástupcu starostu  pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu týchto funkcií;  pričom sa súčasne uplatňujú aj kritéria odbornosti, zložitosti, vyžadovaná zodpovednosť, dosiahnutá produktívnosť, dosiahnuté výsledky a ich kvalita, presnosť, včasnosť a úplnosť.

2/ Cieľom diferencovaného  odmeňovania je vytvorenie motivačného prostredia, ktoré podporí plnenie úloh vyplývajúcich z poslaneckej funkcie smerujúcich k plneniu úloh samosprávy obce. Odmeny musia byť primerané ekonomickej situácii obce a musia zodpovedať požiadavkám na riadne a hospodárne vynakladanie verejných prostriedkov.

 

Článok 2

Určenie výšky odmeny poslanca OZ

1/ Poslancovi patrí odmena vo výške súčinu 1,5% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, vyčíslenej na základe SŠÚ SR  za účasť na pracovnej porade, ktorá sa uskutočňuje pred rokovaním Obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) a má charakter prípravy na rokovanie (oboznámenie sa s programom a problematikou prerokovávaných úloh).

2/ Za každú účasť na rokovaní OZ patrí poslancovi OZ odmena vo výške 3%  priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok, vyčíslenej na základe SŠÚ.

3/ V prípade, že je z dôvodu nedostatočného počtu poslancov OZ neuznášania schopné, patrí prítomnému poslancovi odmena vo výške 20% z odmeny podľa ods. 2/ tohto článku.

4/ Pokiaľ sa poslanec zúčastní len časti zasadnutia OZ, bude mu vyplatená adekvátna časť odmeny, vzhľadom na to, koľkých hlasovaní za uznesenia sa zúčastnil z celkového počtu hlasovaní.

5/ Poslancovi za neúčasť na rokovaní OZ odmena nepatrí.

6/ Podkladom výplaty odmeny za účasť na pracovnej porade a zasadnutí OZ je prezenčná listina s podpisom poslanca. V prípade výplaty odmeny za účasť na časti  zasadnutia OZ bude prehľad o hlasovaní.

 

 

 

 

 

Článok 3

Vzdanie sa odmeny

Odmena nepatrí poslancovi, ktorý vyhlásil, že bude svoj mandát vykonávať bez odmeny. Toto vyhlásenie musí mať písomnú formu a je účinné najskôr doručením písomnosti do podateľne obecného úradu, ak sa v ňom neuvádza iný termín nadobudnutia jeho účinnosti.

Článok 4

Mimoriadne odmeny

1/ Za prácu spojenú s významnou osobnou zodpovednosťou v poslaneckých pracovných skupinách, vytvorených na splnenie konkrétnej úlohy výkonného charakteru (napr. člen komisie na vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže) patrí poslancovi odmena vo výške alikvotnej časti 5-násobku priemerného mesačného zárobku v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok.

Podkladom pre vyplatenie odmeny je výkaz o časovej náročnosti, ktorý obsahuje meno a priezvisko poslanca a čas venovaný splneniu úlohy s presnosťou na štvrťhodinu.

2/ Poslancovi možno priznať mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti tejto funkcie, alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Za mimoriadnu úlohu sa považuje vypracovanie kompletného VZN, návrhu projektu na získanie finančných prostriedkov, predkladanie návrhu rozpočtu obce  a pod. Výška odmeny môže byť max. 50 EUR brutto.

Odmena sa spravidla udeľuje pri vyhodnotení činnosti za kalendárny rok alebo pri vyhodnotení výsledkov dlhodobejšieho projektu. Návrhy predkladá finančná komisia OZ, pričom vychádza z informácií iných orgánov obecnej samosprávy.

Predpokladom udelenia tejto odmeny je priaznivá hospodárska situácia obce.

Článok 5

Zástupca starostu obce

1/ Výška odmeny zástupcu starostu závisí od rozsahu jeho poverenia, časovej náročnosti a v závislosti na úlohách, ktoré zástupca starostu skutočne vykonáva..

2/ V súlade so zákonnými  oprávneniami starostu - rozhodovať o osobe svojho zástupcu a hodnotiť výkon funkcie zástupcu až po právo kedykoľvek ho odvolať z funkcie - o konkrétnej výške odmeny za výkon funkcie zástupcu starostu za určité obdobie rozhoduje starosta podľa pravidiel v predchádzajúcom odseku.

3/ Podkladom pre vyplatenie odmeny zástupcu starostu je starostom potvrdený výkaz práce, ktorý zaznamenáva dátum, stručný popis plnených úloh a ich časovú náročnosť

s presnosťou na štvrťhodiny.

Článok 6

Odmeňovanie členov komisií

1/ Poslancovi, ktorý je predsedom stálej, alebo dočasnej komisie OZ patrí k poslaneckej odmene podľa čl.2 týchto zásad aj odmena vo výške 10 EUR za každú účasť na zasadnutí príslušnej uznášania schopnej komisie.

2/ Členom komisie OZ patrí odmena vo výške 8 EUR za každú účasť na zasadnutí príslušnej uznášania schopnej komisie.

3/ K odmene podľa ods. 1/ a ods.2/ tohto článku Zásad odmeňovania patrí odmena vo výške 5 EUR za vyhotovenie Zápisnice o priebehu rokovania komisie.

4/ Členom komisií môže byť priznaná odmena za plnenie mimoriadnych úloh podľa

článku 4 týchto Zásad odmeňovania.

5/ Podkladom pre vyplatenie odmeny je prezenčná listina a zápisnica zo zasadnutia jednotlivých komisií. V prípade vyplácania odmeny podľa ods. 4/ tohto článku je podkladom

výpis zo zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom bol výstup z práce komisie prerokovaný.

 

 

 

Článok 7

Výplata odmien

 

1/ Odmeny budú vyplatené polročne, vždy vo výplatnom termíne za mesiac jún a december.

2/ Odmeny budú vyplatené bezhotovostným prevodom na účty poslancov, či členov komisií.

3/ Podklady pre výplatnú odmenu sú riešené v jednotlivých článkoch týchto Zásad odmeňovania.

Článok 8

Spoločné ustanovenia

Uvedené Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií OZ v Liešťanoch môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových Zásad o odmeňovaní.

Na prijatie týchto Zásad o odmeňovaní alebo na ich zmenu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1/ Tieto Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obce Liešťany schválilo OZ v Liešťanoch uznesením OZ v Liešťanoch č. 32/2013 dňa 7. 5. 2013

 a nadobúdajú účinnosť dňom 07.05.2013

2/ Zároveň sa rušia Zásady odmeňovania poslancov OZ v Liešťanoch schválené OZ v Liešťanoch dňa  24.05.2011  uznesením OZ  č. 3/2011 D)a)

                                                                   

 

 

 

 

 

Vladimír   Š o p o ň

                                                                         starosta obce

 

 

Spracovateľ návrhu: Kotulová Janka

 

 

 

DODATOK č.1   K ZÁSADM O ODMEŇOVANÍ POSLANCOV A ČLENOV KOMISIÍ