UPOZORNENIE na zaburinenie pozemkov

12.06.2017 22:39

Obec Liešťany upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a VZN č. 7/2012 obce Liešťany § 8 ktoré ukladajú vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín z neudržiavaných pozemkov na susedné pozemky. 

Podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku. Za priestupok podľa § 25 ods. 1 písm. b) zákona môže obvodný pozemkový úrad uložiť pokutu  až do 330 Eur. 

Ďalej upozorňuje na povinnosť každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonávať opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, ktorá vyplýva z § 3 ods. 1 písm. a) zákona.     

Neudržiavané a zaburinené pozemky nie sú dobrou vizitkou ani pre ich vlastníkov, a taktiež ani pre obec Liešťany. Preto  vyzývame občanov, aby  zabezpečili kosenie  pozemkov tak, aby nedochádzalo k porušovaniu platných právnych predpisov ako aj k zhoršovaniu životného prostredia a ohrozovaniu zdravia obyvateľov obce, ktorí v blízkosti týchto pozemkov žijú vo svojich rodinných domoch.