Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch

15.01.2017 16:45

 

Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch

 

ŽIADOSŤ O NENAVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (ŽoNFP)  NA REALIZÁCIU PROJEKTU  ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY V LIEŠŤANOCH BOLA SCHVÁLENÁ

Obci Liešťany bolo dňa 23.12.2016 doručené zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (Riadiaci orgán Operačného programu Kvalita životného prostredia)

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 

Názov projektu ako je uvedené v  ŽoNFP: Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch

Kód žiadosti o nenávratný finančný príspevok: Operačný program Kvalita životného prostredia OPKZP-PO4-SC431-2015-6

 

Nenávratný finančný príspevok je schválený vo výške 368 865,57 EUR,
pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené vo výške 388 279,55 EUR.

 

S realizáciou stavby uvedeného projektu sa  začne v roku 2017.

Súčasný stav objektu nezodpovedá platným technickým a tepelnotechnickým normám a jeho prevádzka z hľadiska vykurovania a potreby tepla na vykurovanie je neekonomická a nerentabilná. Účelom projektu je zvýšenie energetickej účinnosti objektu MŠ v Liešťanoch.

Na objekte sa podľa projektu zrealizujú nasledovné práce:

SO 01 – triedy

SO 02 – spojovacie chodby

SO 03 – hospodárska budova

• Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému ( zateplenie obvodového plášťa, doteplenie stropu

   pod povalou SO 01

• Zateplenie a rekonštrukcia pultovej  strechy SO 02

• Zateplenie sokla SO 01, 02 a 03 

• Zmena plochej strechy SO 03 na strechu šikmú a zateplenie pôvodnej strechy

• Realizácia bleskozvodu na SO 02 a SO 03 ( výmena za novú zachytávaciu sústavu bleskozvodu)

• Výmena zdrojov osvetlenia

• Rekonštrukcia vykurovania

• Nútená výmena vzduchu cez rekuperačné jednotky

 

Príspevok je schválený z európskych štrukturálnych a finančných fondov.

 

 

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch - TRIEDY

Zvýšenie energetickej účinnosti objektu materskej školy v Liešťanoch - SPOJOVACIE CHODBY