Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie Zberného dvora v obci Liešťany

15.01.2017 17:08

 

 

Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie Zberného dvora v obci Liešťany

 

ŽIADOSŤ O NENAVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK (ŽoNFP)  NA VYBUDOVANIE ZBERNÉHO DVORA BOLA SCHVÁLENÁ

Príspevok je schválený z európskych štrukturálnych a finančných fondov.

Obci Liešťany bolo dňa 21.11.2016 doručené z Ministerstva životného prostredia SR

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

 

Názov žiadosti o nenávratný príspevok: Zberný dvor v obci Liešťany

Kód žiadosti o nenávratný finančný príspevok: Operačný program Kvalita životného prostredia OPKZP-PO1-SC111-2016-10

 

Nenávratný finančný príspevok je schválený vo výške 368 228,94 EUR,
pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú schválené vo výške 387 609,41 EUR.

 

S realizáciou výstavby zberného dvora  sa začne v roku 2017.

Z finančných prostriedkov bude vybudovaný nový zberný dvor na pôvodnom mieste v časti Pieština. Projektová dokumentácia bola vypracovaná z dôvodu, že obec Liešťany nemá povolenie na prevádzkovanie zberného dvora v našej obci a terajší zberný dvor nespĺňa podmienky nového zákona o odpadoch.

Stavba zberného dvora bude pozostávať z nasledovných časti:

• Zberný dvor - spevnené plochy

• Prípojka NN

• Vodovodná prípojka - vlastná studňa

• Kanalizácia - splašková (žumpa)

• Kanalizácia – dažďová

• Oplotenie

• Vrátnica

• Montovaná hala

• Vonkajšie osvetlenie

• Kamerový systém  

V uvedenom projekte sú financované nové ramenové kontajnery 3 ks, uzatvorený naťahovací kontajner na textil, zapustená cestná  váha do 30 ton s rozmermi 8 x 4 metre a traktorový príves podvalníkový (pevný) s odnímateľnými bočnicami.


 

 

Obrázok na stiahnutie
(1,5MB)