Zberný dvor v obci Liešťany

02.06.2017 17:00

 

 

Názov projektu:                   Zberný dvor v obci Liešťany

Kód ITMS2014+:                 310011B579

Prijímateľ:                            Obec Liešťany, Liešťany 1, 972 27 Liešťany              

Miesto realizácie:                  NUTS II Západné Slovensko, Liešťany

Poskytovateľ:                       Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Implementačná agentúra:   Slovenská agentúra životného prostredia

Operačný program:             OP Kvalita životného prostredia

Prioritná os:                          1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                     1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania    vzniku odpadov

Kód výzvy:                            OPKZP – PO1 – SC111 – 2016 – 10

 

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 3/2017 – 10/2019

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom:   10.01.2017

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí  NFP:

Celková výška oprávnených výdavkov:          387 609,41 EUR

Maximálna výška NFP (95%):                      368 228,94 EUR

Výška spolufinancovania (5%):                      19 380,47 EUR

 

 

Stručný popis a cieľ projektu:

Obec Liešťany zápasila s problémami, ktoré sú aj v súčasnosti v slovenských obciach bežné:

• vytváranie a rozrastanie nelegálnych skládok odpadov,

• spaľovanie konárov v čase orezu stromov,

• nízky podiel vyseparovaných zložiek odpadov na celkovom množstve vyprodukovaných odpadov

 

Obec mala preto záujem zlepšiť podmienky pre triedený zber vybudovaním zberného dvora, ktorý by občania mohli využívať bez potreby vyvážať odpad na vzdialené miesta a zároveň v akomkoľvek období roka (nie len vo vyhlásených termínoch). Realizáciou projektu sa zlepšili

podmienky najmä pre triedenie biologicky rozložiteľných odpadov, drobných stavebných odpadov, textilu a objemného odpadu. Zberný dvor obec využíva aj na parkovanie techniky, ktorá sa využíva v hospodárení s odpadmi a v prípade potreby môže priestor napomôcť aj k lepším podmienkam pre triedenie aj iných druhov odpadov.

Výsledky projektu sú udržiavané obcou. Okrem principiálne pozitívneho vplyvu na ŽP má projekt aj ekonomický prínos v podobe nižších nákladov na likvidáciu zmesového komunálneho odpadu.

Ide o samostatný projekt, nepredstavuje etapu väčšieho celku. Nadväzuje však na predošlé aktivity Obce.

 

 

Aktivity projektu:

 

1. Výstavba zberného dvora a nákup vybavenia: Vzniklo centrálne zberné miesto obce, so zameraním na drobný stavebný odpad, zelený odpad – drevná hmota určená ďalej na štiepkovanie, objemný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov. Okrem toho sa zrealizuje montovaný sklad na odstavenie obecnej mechanizácie, skladovací priestor pre odpad vhodný na prípravu opätovného použitia, manipulačná plocha. Takisto bola vytvorená rezerva s možnosťou umiestniť ďalšie kontajnery a zberné nádoby. Zberný dvor je  vybavený technikou, prevažne zakúpenou z iných zdrojov.

 

2. Zvyšovanie informovanosti v oblasti odpadového hospodárstva: Informačné aktivity sú zamerané na ozrejmenie významu triedenia odpadov, keďže ochota jednotlivcov je výrazným predpokladom účinnosti systému.

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

 

 

           www.europa.eu                       www.opkzp.sk                        www.sazp.sk