Zlepšenie systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Liešťany

10.08.2016 09:47

Obec Liešťany v rámci projektu „Zlepšenie systému zberu a zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov v obci Liešťany“ získala dotáciu z Environmentálneho fondu SR okrem iného aj na podporu kompostovania biologicky rozložiteľného  odpadu priamo v domácnostiach. Kompostér si môže prevziať každá domácnosť bezplatne na obecnom úrade počas úradných hodín

 

Keďže kompostéry boli zakúpené s podporou štátu, zostávajú v majetku obce a budú poskytnuté formou výpožičky na dobu neurčitú. Kompostér nie je možné odovzdať ani predať inej osobe. Plnoletý zástupca domácnosti s trvalým pobytom v danom rodinnom dome podpíše na obecnom úrade zmluvu o výpožičke a preberací protokol. Na základe preberacieho protokolu prevezme kompostér a brožúru s informáciou o kompostovaní. Kompostéry budú odovzdané aj chalupárom, ktorí v obci nemajú trvalý pobyt, ale sa v obci pravidelne zdržujú.